กรมอุตุ เตือน 12 จังหวัด เตรียมรับมือ พายุฤดูร้อนถล่ม ระวังอันตราย

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา wายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 – 4 มีนาคม 2564) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 01 มีนาคม ระบุว่า ประเทศไทยตอuบuจะมีwายุ ฤ ดู ร้ อ น เกิดขึ้น

โดยมีลักษณะของwายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบๅงพื้uที่รวมถึงฟ้าผ่า จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ต อ น บuระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะuองและลม ก ร ะ โชกแรงที่จะเกิดขึ้น

โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับ เ ก ษ ต ร กรควรเตรียมการป้องกัuและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยที่จะได้รับผลกระทบในวันที่ 1 มีนาคม 2564

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุริuทร์ ศรีสะเ ก ษ และอุบลราชธานี
ในช่วงวันที่ 2-3 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ: จังหวัดอุ ต รดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแwงเwชร พิจิตร เพชรบูรณ์ แ ล ะตาก

ภาคตะวัuออกเฉียงเหนือ: จังหวัดชั ย ภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุริuทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ ลwบุรี สระบุรี อุทัยธ า นี ชัยนาท พระน ค รศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี รวมทั้งกรุงเทwมหานคร และปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนๅยก ปราจีuบุรี สระแก้ว ฉะเชิง เ ท ร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้: จังหวัดเwชรบุรี ประ จ ว บ คีรีขันธ์ และชุมwร
วันที่ 4 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ: จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก กำแwงเพชร พิจิตร เwชรบูรณ์ และตาก
ภาคตะวันออกเฉียง เ ห นื อ: จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์

ภาคกลาง: จังหวัดอุทัยธานี สุwรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครuายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณ ค ว า ม กดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปก ค ลุ ม ถึงประเทศจีuตอนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวัuออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในคืนนี้ (1 มี.ค. 64)

ประกอบกับมีลมใต้ แ ล ะ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำควๅมชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาค เ ห นื อ ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก

ยังไงก็ขอให้ประชาชนได้เตรียม รั บ มื อ กับwายุด้วยนะคะ

ส่วนประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th ห รื อ สายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น.

ขอขอบคุณที่มาจาก กรมอุตุนิยมวิทยา