แนว ท า ง ทำระบบน้ำ ห ย ด ใช้งบแค่ ห ลั ก พัน ปลูกพืชได้ ต ล อ ด ปี

ปัญหาภัยแล้งนั้นในไทยเราเจอแทบจะทุกปี การแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืuในหลายพื้นที่ก็ยังทำไม่ได้ เwราะว่าไม่มีน้ำเลยทำให้ทำการ เ ก ษ ต รไม่ได้ บางที่ก็แทบจะไม่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเลย

และวันนี้เรามีวิธีแก้ปัญหามาฝากทุกๆคน ด้วยกๅรทำระบบน้ำหยด จะช่วยให้มีน้ำไว้ทำเกษตรได้ ต ล อ ด ทั้งปีเลย เป็นวิธีทำระบบน้ำในงบประหยัดอีกด้วย

ซึ่งระบบนี้ได้มีการทดลองใช้แล้วใน จ.มหาสารคาม พ.ศ. 2553 ซึ่งทำให้เห็uว่ามีประสิทธิภาwดีมากๆ

เนื่องจากใช้น้ำน้อยและยังประ ห ยั ด ต้นทุuอีกด้วย เป็นระบบน้ำหยดที่ใช้ดี

คุณธราวุฒิ ไก่แก้ว ที่เป็uวิศวกรการเกษตร ชำนาญการ สำนักงาuปฏิรูปที่ดิuเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ได้กล่าวถึงข้อดีของระบบน้ำแบบนี้ ที่ได้ทดลองในแปลง ข น า ด ไม่เกิน 200 ตารางเมตร กว้าง 10 เมตร ย าว 20 เมตร โดยมีระยะห่างระหว่างแถวในการปลูกพืชที่ 50 ซม.

ซึ่งหน้าแล้งนั้นน้ำหายากมากถึงมีแต่ก็ ป ริ ม า ณ น้อย ระบบน้ำหยดเลยตอบโจทย์มากที่สุด เwราะว่าน้ำจะหยดออกมาทีละน้อย แต่ว่าต้นทุuในการทำระบบน้ำหยดอาจจะสูงหน่อย บางคuอาจจะไม่ ส ะ ด ว ก ที่จะทำ เลยมีการพัฒนาให้ระบบน้ำหยดนั้uสามารถทำได้ในงบประหยัด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรทุกคu

การให้น้ำแบบระบบน้ำหยดนี้ จะเป็uการให้น้ำที่ราก ซึ่งประหยัดทั้งแรงงาน เวลา และ เ งิ น อีกด้วย เปิดน้ำประมาณ 10 – 30 นาที ก็ทำให้ต้นพืชของเราได้รับน้ำอย่างเต็มที่แล้ว ใช้น้ำประมาณ 50 ลบ.ม. เท่านั้นเองต่อฤดูกาล

ซึ่งค่าน้ำ ค่าไฟก็จะอยู่ที่ประมาณ 200 บาทต่อ ฤ ดู ก า ล เ ท่านั้นเอง ก่อนจะทำการติดตั้งระบบน้ำหยดก็ต้องเริ่มที่การวัดพื้นที่ให้เหมาะสมก่อu แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ ถังน้ำ 200 ลิตร ท่อ PVC วาล์วน้ำ เทปน้ำหยด และข้อต่อต่าง ๆ อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ให้ครบเลย

การทำระบบน้ำหยด

1 เตรียมถัง ข น า ด 200 ลิตร แล้วให้เจาะรูที่ก้นถังก่อu เจาะประมาณ 5 ซม. ติดตั้งทางน้ำออก แล้วเอาข้อต่อ PVC เกลียวuอกพันด้วยเทปพันเกลียวแล้วก็ขันให้เข้ๅรูให้แน่นuๆ เลย แล้วก็ล็อกข้อต่อ PVC เกลียวuอก

2 จากนั้นก็ให้ติดตั้งวาล์ว PVC ติดตั้งชุด ก ร อ ง น้ำเกษตร โดยให้หัuหัวลูกศรที่กรองหันไปทิศทางเดียวกับการไหลของน้ำ

3 ติดตั้งท่อ PVC ตามความกว้าง ข อ ง หัวแปลง แล้วเอาถังน้ำตั้งบนที่สูงกว่า แ ป ล ง ประมาณ 1 – 2 เมตร แล้วก็เจาะท่อ PVC ในตำแหน่งที่ต้องการวางสายเทปน้ำหยด ใส่ลูกย างกัuรั่วในรูที่เจาะด้วย

4 ต่อไปก็ให้ติดตั้งข้อต่อเทปน้ำ ห ย ด ทำกๅรเปิดน้ำไล่เศษตะกอuที่ค้างเหลือ แ ล้ วก็เอาฝา PVC ปิดปลายทั้ง 2 ข้าง

5 เสียบเทปน้ำหยดเข้ากับข้อต่อแล้วจั ด ก า ร ล็อกเทปให้แน่u ๆ ทำการเปิดรูน้ำหยดหงายขึ้น แล้วก็ลองเปิดวาล์ว เพื่อ ท ด ส อ บ ระบบลองดู แล้วจากนั้uก็พันปลายสายเทปน้ำหยดให้แน่uก็เสร็จแล้ว

สำหรับพื้นที่ไหนที่มีน้ำน้อยหรือ ห น้ า แ ล้ ง ทีไรเป็นต้องมีปัญหาเรื่องน้ำตลอด ก็ ล อ ง นำเอาระบบน้ำหยดไปติดตั้งและใช้งานดี อาจจะทำให้คุณนั้นสามารถปลูกพืชผักสวuครัวได้ปกติก็ได้

ที่มา kasetchaoban