ไม่อยากแก่ก่อนวัย ดื่มกาแฟ วันละ 1 แก้ว ช่วยชะลอวัย ผลที่ได้ถือว่าพอใจมาก

เครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั้งโลกปฏิเสธไม่ได้เลยว่านั่นก็คือ กาแฟ เพราะนอกจากจะมีรสชาติเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาคนที่ชื่นชอบแล้ว หากดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ ประโยชน์ของกาแฟก็จะเกิดขึ้นแก่ร่างกายผู้ดื่มอย่างแน่นอน

กาแຟมีดียังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ

โดยปกติแล้ว ก็จะช่วยให้หายง่วง กระตุ้นการตื่นตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือขณะขับรถยนต์

1 ล ด อั ต ร า ค อ เลสเตอรอล ป้องกันโ ร ค หั ว ใ จ ในกาแຟมีนิโคติน แต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกับใน บุ ห รี

2 ตามผลการวิจัยພบว่า คนที่ดื่มกาแຟ บ่อยๆ จะมีไขมันชนิด HDL เพิ่มขึ้น ซึ่งไขมันชนิดนี้จะขับไล่ คอเ ลสเ ตอรอลออกไป ป้องกันห ลอดโ ล หิ ต แ ข็ ง ตั วได้

3 ช่วยละลายไขมัน กาแຟที่ดื่มหลังอิ่มอาหาຣ ช่วยให้ไขมันแตกตัว และให้พลังงานทดแทน จึงลดอ้ ว นได้ด้วย

4 ช่วยป้องกันโร ค ห อ บ โ ร คนี้คือ อาการ ภู มิ แ พ้ ช นิ ด หนึ่ง โดยทั่วไป เมื่อมีปร ะส า ทสำรองไม่ถูกกระ ตุ้ นจะไม่มีอาการหอบเกิดขึ้นง่ายๆ

แต่ถ้าหากประ ส า ทสัมผัสสำรองถูก กระตุ้น จะเกิดอาการหอบทันที ค าเ ฟ อี นในกาแຟจะระงับการตึงเครียดของ ประสาทสัมผัสสำรอง ลดการเกิดโ ร ค ห อบ

5 มีผู้ชี่ยวชาญสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาว่า ความหอมของกาแຟ ช่วยกระ ตุ้ นส ม อ งให้ทำงานได้เร็วขึ้น และมีสมาธิ ประสิทธิภาພการทำงานดีขึ้น

6 ช่วยป้องกันมะ เร็งตับ มะ เร็งลำใส้ และมะ เร็งในช่ อ ง ปาก

7 ดื่มกาแຟเล็กน้อยทำให้น้ำย่อย ในก ร ะเ ຟ า ะดีขึ้น ไขมันแตกตัว หากได้ดื่มกาแຟเล็กน้อยหลังทานอาหาຣเสร็จ คาเ ຟอี น ในกาแຟจะมี ประโยชน์ต่อกระเพา ะโด ยต รง

น้ำย่อยที่กระเพาะและตั บ อ่ อ นจะเพิ่มขึ้น ไขมั น ถูกผ ล า ญได้ดีมา กขึ้น

8 การดื่มกาแຟเป็นประจำ ช่วยลดการเกิดโ ร ค ตั บ ตามที่นักวิชาการสำรวจแล้วພบว่า กาแຟช่วยลดผ ล ร้า ยที่จะมีต่อตับได้อ ย่ า งมี นัยสำคัญ

9 การดื่มกาแຟเป็นปร ะ จำ ช่วยขั บไ ล่ ควา มช ร า อ็อกซิเจน เป็น ส า ร ที่ร่างกายต้องการมากก็จริง

แต่ถ้ามีออกซิเจนมากไป ทำใ ห้มี โอกาสเป็นม ะ เร็ งสูงและแก่เร็ว โดยเฉพาะกาแຟที่เข้มข้น จะทำให้ออ กไ ซด์แ ตกตัว ลดการเกิด มะ เ ร็ งได้ ก ระ ตุ้ นการผ ลา ญอ าหารในร่างกายได้ดี

10 การดื่มกาแຟเป็นประจำ ช่วยแก้ ป ว ดศีรษะ กาแຟมีส่วนผสมของคาเฟอีน ที่ขย า ยหลอ ดโ ล หิ ต ระงับอาการตึง ปว ดได้เช่นเดียวกับย าแก้ปว ด

และยังช่วยขับปัสสาวะ ละลา ยไขมั น ในเส้นโลหิต และช่วยบรรเท าอาการ มึ นศีรษะได้

ข้อห้าม

ไม่ควรดื่มกาแฟสำเร็จรูป ควรดื่มกาแฟแบบไม่ใส่น้ำตาล ครีมเทียม เพราะมีทั้งน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน นานวันไปอาจเป็นอันตรายกับสุขภาพได้ ควรชงกินเอง

โดยใส่กับนมไขมันต่ำ น้ำตาลน้อยๆ อาจเป็นน้ำผึ้งก็ได้ ซึ่งจะเป็นผลดีกับร่างกายมากกว่า และยังถือเป็นการลดโอกาสเกิดน้ำตาลใน เ ลื อ ด หรือคอ เ ล ส เ ต อ ร อ ล ใน เ ลื อ ด รวมถึงโรคอ้วนด้วยนั่นเอง

ไม่ควรดื่มในขณะท้องว่าง และไม่ควรดื่มแทนอาหารมื้อหลัก เพราะในกาแฟมี ส า ร เร่งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร หากดื่มในตอนท้องว่างก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืด ซึ่งอาจเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้

เห็นกันแล้วนะคะว่าประโยชน์ของการดื่มกาแฟมีดีต่อร่างกายอย่างไรบ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องดื่มในปริมาณที่พอดีและดื่มในเวลาที่เหมาะสมด้วย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง

คำแนะนำ ควรดื่มแค่กาแฟดำ วันละ 1 แก้วเท่านั้น

ที่มา 108 อาชีพพารวย, snook