การเก็บออมเงินด้วยวิธี 50/30/20 ช่ ว ยให้การเงินดีขึ้น ชี วิ ตไม่ลำบาก

ฝึกนิสัยการออม เพื่อเป็นต้นทุนในอนาคต

การออมเงินเป็นวิธีการสะสมทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งการมีแผนสำรองหรือมีเงินสำรองไว้ประกันความไม่แน่นอน ในอนาคตเป็นสิ่งที่ควรกระทำ และการออมเงินก็เป็นหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงนั้น โดยปกติแล้วผู้คนมักจะตั้งเป้าการออมเพื่อหาวิธีที่สอดรับกับตัวเอง วันนี้เราจะพาทุกคน ไปเรียนรู้วิธีการอ อ ม เงินกับบทความวิธีออมเงินแบบ 50/30/20 ให้ชีวิตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เช่น การเสียภาษี และแบ่งเงินของคุณออกเป็นสัดส่วนดังนี้…

50% = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

20% = เงินออมและชำระหนี้

30% = ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

แล้วกฎการออมเงิน 50/30/20 มีวิธีการแบ่งเงินอย่างไรมาดูวิธีแบ่ง
เงินในแต่ละสัดส่วน อย่างละเอียดกันเถอะ

50% = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

อ้างอิงจากกฎการออมเงิน 50/30/20 คุณควรแบ่งเงินครึ่งหนึ่ง
ของรายรับไว้สำหรับใช้จ่ายกับส่วuที่จำเป็นในชีวิตอะไรคือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น? ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น คือ สิ่งที่คุณข า ด ไม่ได้ และจำเป็นต้องจ่ายเ ช่น ค่าบ้าน ค่าอาหารค่าเ ดินทาง และค่าสาธารณูปโภค

อย่าง ค่าน้ำและค่าไฟ ตัวอย่างค่าใช้จ่ ายที่อาจจะทำให้คุณสับสนการชำระหนี้เจ้าหนี้มักจะกำหนดให้เราต้องชำระเงินจำนวนหนึ่งในแต่ละเดือน ดังนั้นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการชำระหนี้จึงนับเ ป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

แล้วเราจะจัดการอย่างไรหากเราอยากจ่ายมากกว่ายอดขั้นต่ำ? เพื่อไม่ให้สับสนและลำบากในการคำนวณเราจะนับค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากการชำระห นี้ ขั้นต่ำ เป็นหนึ่งในสัดส่วนของ 20% ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ

โดยปกติแล้วเราจะนับว่าค่าสาธารณูปโภคคือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
แต่เมื่อคิดดูแล้วการคำนวณเช่นนี้ อาจจะไม่ถูกต้องสำหรับทุกคนตัวอย่าง เช่น หากคุณทำงานที่บ้านค่าอินเทอร์เน็ตจะจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

แต่ถ้าคุณใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อความบันเทิงค่าใช้จ่ายส่ วนนี้จะถูกจัดว่า เป็นค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า วิธีการแบ่งสัดส่วนเงินเหมาะสมกับการใช้งานของคุณหรือไม่ ใช้เงินเกินงบที่ตั้งไว้หรือไม่?

หากคุณตรวจสอบแล้วว่า.. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ของคุณบางส่ วนจัดอยู่ในอีกสองหมวดหมู่ เช่นกัน นี่อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด เช่น ย้ายไปอยู่บ้านที่เล็กลง
ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วช้าลง แต่ ป ร ะ ห ยั ด มากขึ้น

ลดค่าใช้จ่ายโดยการซื้อรถที่ราคาถูกลงหากทำเช่นนั้นมีความเ ป็นไปได้สูง ที่คุณจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่คิดใช้เงินน้อยกว่างบที่ตั้งไว้ หรือไม่ ?

คุณช่างโชคดีเหลือเกิน! ก่อนจะนำเงิuที่เหลือในแต่ละเดือนไปจั บจ่ายใช้สอย เพื่อ..ความบันเทิงคุณควรพิจารณาและนำเงินที่เหลือไปเก็บในส่วนของเงินออม หรือนำไปชำระหนี้เพื่อเ พิ่ ม สภาพคล่องทางการเงินของคุณ

20%=เงินออมและชำระหนี้

เงินในส่วนนี้นับเป็นส่วนสุดท้ายในกฎการออมเงิน 50/30/20 แต่ถือว่า.. เงินส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เ ป็นอันดับสองของแผนการเงินนี้สิ่งที่ควรทำเพื่อประกันอนาคตของคุณก็คือ ชำระหนี้เ พิ่มเติมออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

(เป้าหมายที่ดีคือควรมีเงินยามฉุกเฉินอย่างน้อยสามเท่าของรายรับ)
พยายามบรรลุเ ป้าหมายการออมเงินและลงทุนเพื่อใช้ในยามเ กษียณ
หากคุณมีหนี้จำนวนมากหรือรู้สึกว่า เป้าหมายในการออมเงินหลัง เ ก ษี ย ณ ช่างห่างไกลเหลือเกิน

อย่าลังเลที่จะลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหรือลดค่าใช้จ่ายที่จะใช้กับสิ่งที่ต้องการจนกว่าคุณจะมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นหลีกเลี่ยง การตั้งเป้าหมาย การออมเงินที่สูงเกินไป แต่เริ่มจาก เ ป้ าหมายการออมเงินที่เราสามารถทำได้จริงในระยะยาว!

ควรจัดลำดับความสำคัญอย่างไร หากคุณมีหนี้ค้างชำระและไม่มีเงินไว้ใช้ ในยามฉุกเฉิน เราขอแนะนำให้คุณจัดลำดับความสำคัญ ของสิ่งเหล่านี้ไว้ต้นๆ มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเ ลยที่จะละทิ้งการ อ อมเงินระยะยาว และออมเงินสำหรับ การเกษียณ

ยิ่งคุณแก้ปัญหาได้เร็วมากเท่าไหร่ คุณก็จะเริ่มสะสมเงินได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น (แม้มันอาจจะเป็นเงินจำนวนไม่มากก็ตาม ) ข้อควรรู้.. เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น การอดออมอื่นๆ มีเพียงเงินสำหรับใช้ใน ย ามฉุ ก เฉิน

การลงทุนสำหรับแผนการเกษียณและ การเก็บเงินสำหรับเ หตุการณ์สำคัญในชีวิต (อย่างเช่น งานแต่งงานบ้านหลัง ที่ใหญ่ขึ้น สำหรับครอบครัวที่กำลังเติบโต) เท่านั้นที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้

หากคุณต้องการเก็บเงิน สำหรับทริปวันหยุดพักผ่อนหรือซื้อรถในฝัน
คุณสามารถเก็บเงินส่วนนี้ได้แต่ต้องให้แน่ใจว่า..เงินส่วนนี้จะถูกจัดอยู่ในสัดส่วนของค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ

30% = ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความฟุ่มเฟือย เล็กๆน้อยๆ หรือ เพื่อ..ความสนุกสนานค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จัดว่า..เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิต แต่ทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันขึ้นหากคุณใช้เงินมากกว่า 30% ไปกับสิ่งที่ต้องการนั่น

หมายความว่า..ได้เวลาที่คุณจะตัดหรือลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้ว
ในช่วงแรกคุณอาจจะลองเริ่มจากสิ่งที่คุณสามารถตัดหรือลดได้ทันที
นี่เป็น สิ่งสำคัญมากกว่าที่คิดแน่นอนว่า..คุณสามารถ เ ว้นการแบ่งเงินเข้าสัดส่วนนี้ แล้วนำไปรวมกับอีกสองสัดส่วนข้างบนได้ถือว่า..เป็นความคิดที่ดีมาก

โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินแต่อย่างไรก็ตามการป ล่ อ ย ให้ตัวเองไร้ซึ่งความสุขนั้น ไม่ใช่ผลดีในระยะยาวอย่างแน่นอน ดังนั้นเมื่อใดที่สามารถจัดสรรเงินสัดส่วนข้างบนได้แล้วอย่าลืมใช้เงิน 30% ของรายได้ไปกับสิ่งที่คุณรัก โดยไม่ต้องรู้สึกผิด

จะเริ่มออมเงินโดยใช้กฎ 50/30/20 อย่างไร

เริ่มจากการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจัดเข้าหมวดหมู่จะดียิ่งขึ้นไปอีก หากคุณสามารถอ้างอิงจากรายการเงินฝากถอนของธนาคาร เพราะหากคุณคำนวณโดยการคาดเดาการคำนวณอาจคลาดเ คลื่อนได้ คุณอาจจะพบว่า.. ค่าใช้จ่ายบางส่วนของคุณไม่สามารถนำมาจัดอยู่ในหมวดหมู่ 50/30/20ได้

นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายของคุณอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ารายได้อย่ากังวลไป นั่นอาจเป็นเพราะว่า คุณใช้กฎ 50/30/20โดยไม่รู้ตัว ดังนั้น คุณอาจจะใช้เวลานี้ปรับแผนการเงินจนกว่า คุณจะพอใจหรือ หากคุณไม่สามารถปรับแผนการเงินได้ลงตัว คุณอาจจะต้องวางแผนลดค่าใช้จ่ายบางอย่างออกไป

ขอบคุณที่มา chayend.com