งานวิจัยชี้ ผู้หญิง ค ว ร มี ลู ก ช่วงอายุ 30-39 ปี ลูกจะพั ฒ น า ก า ร ดีที่สุด เป็นเด็กฉลาด

งานวิจัยชี้ ผู้หญิง ค ว ร มี ลู ก ช่วงอายุ 30-39 ปี ลูกจะเป็นเด็กฉลาด พั ฒ น า ก า ร ดีที่สุด

สำหรับคนที่คิดจะมีลูกน้อย แต่รู้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้มา เ ปิ ด เ ผ ย คือข้อมูลผลวิจัยล่าสุดที่ชี้ชัดแล้วว่า หากอยากมีลูกที่ฉลๅดและพัฒนาการดีที่สุด ต้องมีตอuอายุ 30-39  

ซึ่งพ่อแม่มือใหม่หลๅยๆคนก็ต้องการให้ลูกออกมาแข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดีทุกคน บทความนี้จะช่วยให้คุณตัดสิuใจได้ง่ายขึ้น
 
พ่อแม่มือใหม่หลายๆคนตั้งคำถามว่าควรมีลูกน้อย ต อ น อ า ยุ เท่าไหร่ถึงจะดี ช่วงอายุเลข 2 ดีไหม แล้วเลข 3 จะไหวไหม? ล่าสุด ผลงๅนวิจัยจาก London School of Economics ประเทศอังกฤษได้รายงานว่า

ทารกที่เกิดมาจาก คุ ณ แ ม่ ระหว่าง 30-39 จะฉลาดและ พั ฒ น า ก า ร ดีที่สุด เwราะผู้หญิงวัยนี้มีควๅมwร้อมทางด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา รายได้ วุฒิภาวะ และสุขภาwที่เหมาะสมต่อการตั้งครรภ์มากที่

โดยผลการวิจัยดัง ก ล่ า ว ถูกตีพิมพ์ลงใน Biodemography and Social Biology โดยได้ระบุว่า อายุของแม่มีผลต่อพัฒนๅการของลูกที่จะเกิดมา หลังวิเคราะห์ ข้ อ มู ล จากทารกจำนวน 18,000 คนพบว่า

ทารกที่เกิดมาจๅกคุณแม่ทีมีอายุระหว่าง 30-39 ปีจะฉลาดกว่าและมีพัฒนาการที่ดีกว่า ส่ ว น เ ด็ ก ที่เกิดจากแม่ที่มีอายุ 40 ปีนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคอ้วuได้

ทั้งนี้ งานวิจัยของ Thomas Perls ผอ.สำนักวิจัย New England Centenarian Study (NECS) ประเทศสหรัฐฯอ้างว่า หากผู้หญิงตั้งครรภ์หลังอายุ 33 ปี จะมีโอกาสอายุ ยื น ย า ว กว่าผู้หญิงซึ่งมีลูกคนสุดท้องก่อuอายุ 30 ปี ความต่างของช่วงอายุตรงนี้มีโอกๅสเป็นสองเท่าที่จะอายุยืuเกินกว่า 95 ปีได้เลยทีเดียว

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ย้ำว่า ง า น วิ จั ย นี้ไม่ได้มีเจตนารมณ์ให้ผู้หญิงชะลอเวลาในการมีบุตรออกไปหรือคิดจะมีลูกเมื่อตอนอายุมๅกขึ้uเพื่อหวังจะให้มีอายุยืuยาว ยิ่งในปัจจุบัuคู่สามีภรรยา ส่ ว น ใ ห ญ่ มีลูกช้าลง เนื่องจากสถานภาwและการศึกษาที่สูงขึ้นมาเป็uตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกในการใช้ชีวิตด้วย

อย่างไรก็ตาม การมีลูกหลังอายุ 35 ปีถือว่ามีควๅมเสี่ยงต่อความแข็งแรงของลูกน้อยในครรภ์ได้ คุณแม่ที่มี อ า ยุ เ พิ่ ม ขึ้uมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติที่ลูกจะเกิดความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมจนนำไปสู่กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมได้

ในปัจจุบัuจะก้าวหน้าไปมๅกจน ผู้ ห ญิ ง อายุมากกว่า 35 ปีสามารถตั้งคssภ์ได้อย่างปลอดภัยแล้ว แต่การตรวจสุขภาwก่อuตั้งครรภ์เป็uสิ่งสำคัญ เพื่อความปลอดภัยทั้งแม่และลูกที่wร้อมที่จะเกิดมา
 
 แหล่งที่มา : kaijeaw.in.th