ใครที่ชอบนอนกรน อย่ามองข้ามอา ก า ร นี้เป็นอันขาด

ใครที่ชอบนอนกรน อย่ามองข้ามอา ก า ร นี้เป็นอันขาด

เมื่อนักวิท ย า ศาสตร์จากมหาวิท ย า ลัยฮาร์เวิร์ดในสห รั ฐ อเมริกา wบว่า ก า ร นอนหลับที่มีภาวะหยุดหายใจ ชั่ ว คราว

หรือถูกขัดจังหวะในระหว่าง ก า ร นอนจนทำให้เกิด ก า ร กรนนั้น มีความเชื่อมโยงกับ ก า ร พัฒนาไปสู่ ก า ร เป็น อั ล ไ ซ เ ม อ ร์ ได้

โดยผล ก า ร ศึกษาwบว่า ผู้ที่มีปัญหาใน ก า ร นอนหลับ มักจะสูญเสีย ก า ร ทำ ง า น ในส่วนของความคิดหรือความทรงจำไป ขณะเดียวกัน

หากมียีนที่เกี่ยวข้องกับ ก า ร เกิด โ ร ค อั ล ไ ซ เ ม อ ร์ ที่เรียกว่า APOE -ε4 allele ร่วมด้วย

ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงใน ก า ร พัฒนาสู่ ก า ร เป็น อั ล ไ ซ เ ม อ ร์ มากขึ้น

ทั้งนี้ จาก ก า ร วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง 1,752 คน

ซึ่งมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 68 ปี ด้วย ก า ร ให้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับรูปแบบ ก า ร นอนหลับของตัวเอง

จากนั้นมาประเมินผลด้าน ก า ร จดจำและ ก า ร รับรู้

wบว่าผู้ที่มีปัญหาใน ก า ร นอนกรนเสียงดัง หายใจลำบาก

หรือมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ จะเพิ่มโอกาสใน ก า ร เป็น โ ร ค สมองเสื่อมได้

นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังwบด้วยว่า ภาวะที่เลือดขาดออกซิเจนในช่วงกลางคืน

และภาวะที่มีอา ก า ร ง่วงในช่วงกลางวัน ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับความจำและความสนใจต่างๆ ที่ถดถอยลง

อีกทั้งยังทำให้คิดช้าลง และมีสมาธิน้อยลงด้วย

ที่มา: www.sanook.com/health/7857/