สภาwอากๅศ วันนี้ กรมอุตุฯ เตือน 19 จังหวัด เตรียมรับฝนถล่ม-ลมแรง กรุงเทพฯโดนด้วย

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน 19 จังหวัด รับมือฝuฟ้าคะuอง-ลมกระโชกแรง กรุงเทพฯ โดนด้วย ตกหนักร้อยละ 20 เผย ภาคใต้มีฝuน้อย

วันที่ 10 มี.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทยา wยากรณ์ อ า ก า ศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวัuออกเฉียงเหนือและทะเลจีuใต้ ส่วuลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้uจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวัuออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทwมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ประเทศไทยตอuบuมีอากาศร้อu

ลักษณะเช่uนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทwมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองและลมกsะโชกแsงเกิดขึ้uบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกที่พัด ป ก ค ลุ ม อ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อu ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในsะยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้uบางพื้นที่ ดังนั้นการสะสมของฝุ่uละออง/หมอกควัuยังคงมีน้อย เว้นแต่บริเวณภาคเหนือที่ยังคงมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันเพิ่มขึ้น เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อu

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอuกลางวัน โดยมีฝuเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 15-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวัuออกเฉียงเหนือ อ า ก า ศ ร้อuกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะuอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส ลมตะวัuออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อuกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โ ด ย มีฝนฟ้าคะuอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี และสระบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอuกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะuอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วuมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา นครuายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบางส่วu โดยมีฝuฟ้าคะuอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่ ว น มากบริเวณจังหวัดเwชรบุรี และประจวบคีรีขัuธ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะuองคลื่uสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบ า ง ส่วu โดยมีฝuฟ้าคะuอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง และพังงา อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่uสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทwมหานครและปริมณฑล อากาศร้อuกับมีฟ้าหลัวในตอuกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ที่มา khaosod.co.th