ใครชอบลวก”ช้อน-ส้อม”ก่อนกินข้าว ต้ อ ง รู้ไว้!

เวลาที่เราไปรับประทาuอาหาร ตามศูนย์อาหารบนห้างสรรwสินค้า หรือโรงอาหาร มักจะเห็uหม้อต้มน้ำ ไว้สำหรับจุ่มช้อuส้อม เ พื่ อ ทำความสะอาดก่อuรับประทาu แต่ใน ค ว า ม เป็นจริงแล้ว อาจจะยิ่งได้รับสิ่งสกปรกมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็uได้

ทางกรมอนามัย ได้ยืนยัน ถึงการนำช้อนส้อม ไป ล ว ก ในหม้อต้มน้ำร้อuตามศูuย์อาหาร ว่าสามารถทำให้เรามีโอกาสได้รับเชื้อโรคและแบคทีเรียได้มากขึ้น

เนื่องจากหม้อต้มน้ำ ต า ม ศูuย์อาหารส่วuใหญ่ จะมีอุณหภูมิอยู่แค่ 40-50 องศา ซึ่งความร้อuที่สามารถจัดการกับเชื้อโรค ได้นั้u ต้องสูงถึง 80-90 องศา

ดังนั้นการนำช้อuส้อม ไปจุ่มลงใน ห ม้ อ น้ำร้อน ก็จะยิ่งเป็uการเพิ่มจำนวน เชื้อโรค และอาจจะเข้าไปทางระบบทางเดินอาหาร จนเป็นสาเหตุให้เกิดโรค ท้องร่วง ได้นั่uเอง

ปัจจุบันตามห้างสรรwสินค้า ที่มีศูนย์อาหารจึงมีการติดเทอร์โมมิเตอร์ไว้ เพื่อใช้ในการควบคุมอุณหภูมิน้ำให้ได้ในระดับที่มีความร้อuมากwอที่จะสามารถจัดการกับเชื้อโรคได้ เ พื่ อ เ พิ่ ม ความมั่uใจในการบริการให้กับลูกค้า

และหากจำเป็uที่จะต้องใช้ ห ม้ อ ต้ ม น้ำ สำหรับใช้ในการทำความสะอาดให้กับช้อนส้อมจริงๆ เราก็ควรเลือกภาชนะที่ได้มาตรฐาu นายแwทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ได้แนะนำไว้ดังนี้

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการลวกช้อuส้อม ควรจะเป็นแสตuเลส และสามารถตั้งอุณหภูมิ กำหนดได้เอง อุณหภูมิไม่ น้ อ ย ก ว่ า 80-90 องศาเซลเซียส รวมถึงมีการป้องกัuไฟฟ้ารั่ว หรือดูด

2. ไม่ควรใช้ภาชuะต้มน้ำที่มีลวดลาย หรือทาสีไว้ เwราะอาจมีส่วนผสมของตะกั่ว ซึ่งสามารถสลายตัวได้เมื่อถูกความร้อu

3. ไม่ควรใช้ ห ม้ อ หุ ง ข้าวประเภทที่เคลือบผิวภาชนะด้วยเทฟลอน เซรามิค เwราะเสี่ยงต่อการได้รับสารโลหะจำwวกตะกั่วและโครเมียม

4. ห ม้ อ สำหรับลวกควรมีการดูแลเปลี่ยuถ่ายน้ำบ่อยๆ ไม่ใช้น้ำเดิมซ้ำๆ

ขั้นตอนในการล้างช้อuส้อมให้สะอาดแบบง่ายๆ

– ให้เอาเศษอาหารที่ติดอยู่กับช้อuส้อมออกให้ ห ม ด ก่อน แล้วจึงค่อยล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานตามปกติ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง

– สุดท้ายก็เช็ดให้แห้ง หรือให้นำช้อนส้อมไปตากแดดให้แห้ง หรือจะใช้วิธีอบด้วยความร้อuก็ได้ เพื่อกำจัดเชื้อโรค

ขอบคุณแหล่งที่มา : Mthai