วิ ธี นวดกดจุดฝ่าเท้า ด้วยตนเองง่ายๆ หายปวดเมื่อและช่วยให้หายใจคล่องขึ้น

“การนวดและกดจุดฝ่าเท้าหรือการนวดฝ่าเท้า” มรดกทางภูมิปัญญาอัศจรรย์ที่ถ่ายทอดสืบกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นตำราแพทย์แผนไทย นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเรา…

สำหรับขั้นตอนการนวดฝ่าเท้าขั้นพื้นฐานและกดจุดฝ่าเท้าเบื้องต้นด้วยตัวเองเป็นการรวบรวมท่านวดกดจุดขั้นพื้นฐานสำหรับเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเอง

1 นวดกดจุด รัก ษ า ไข้ ห วัด

ขั้นตอนนวด ให้ผู้นวดใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ วางที่ส่วนเว้าข้างนิ้วหัวแม่เท้า แล้วออกแรงกดโดยค่อยๆเพิ่มแรงกดเรื่อยๆสลับกับการกดและคลายเป็นระยะ ติดต่อกัน 15 นาที แล้วค่อยเปลี่ยนไปกดอีกข้างหนึ่ง การกดจุดบริเวณนี้สามารถช่วยให้การหายใจคล่องขึ้น บรรเ ท าอ า ก า ร ห วั ดได้โดยไม่ต้องทาน ย า

2 นวดกดจุด รั ก ษ าโ ร คไ ต วาย

ขั้นตอนนวดให้ใช้นิ้วโป้งวางไปที่จุดดังกล่าวแล้วค่อยๆเพิ่มแรงนวดคลึงติดต่อกันประมาณ 20 นาที แล้วจึงเปลี่ยนข้าง ตำแหน่งนี้ควรนวดอ ย่ างสม่ำเสมอจะช่วยลดอาการไ ต ว า ยได้

3 นวดกด จุ ดรั กษ า โ ร ค ภู มิ แ พ้

ขั้นตอนนวด ให้งอนิ้วมือของผู้นวดแล้วนำนิ้ววางตรงกลางท้องนิ้ว หัวแม่เท้าโดยให้ข้อต่ อก ร ะ ดู กนิ้วที่ง อ สั ม ผั สจุดนวดนั้น ออกแรงกดแล้วคลายโดยเพิ่มแรงกดขึ้นเรื่อยๆติดต่อกันประมาณ 5-10 นาที จึงเปลี่ยนข้าง

4 นวดกดจุดรั ก ษ า โ ร ค ตั บ พิ ก า ร

ขั้นตอนนวด ให้ใช้นิ้วโป้งของเรากดไปที่จุดดังกล่าว แล้วใช้นิ้วที่เหลือจับยึดเท้าไว้ จากนั้นจึงออกแรงกดแล้วคลาย ค่อยๆเพิ่มแรงกดและทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 15 นาที จึงเปลี่ยนไปทำอีกข้าง หากทำเป็นประจำจะทำให้ตับทำงานได้ขึ้นตามลำดับ

5 นวดกดจุดรั ก ษ าโ ร ค บิ ด

ขั้นตอนนวด ให้งอนิ้วมือใดก็ได้ของเรา แล้วนำไปวางตรงจุดดังกล่าวแล้วออกแรงกด ค่อยๆเพิ่มแรงกดขึ้นเรื่อยๆ กดแล้วคลายสลับกันไปประมาณ 10 นาที แล้วจึงเปลี่ยนข้าง นวดกดจุดไปเรื่อยๆอาการป ว ดเก ร็งท้ องจะค่อยๆดีขึ้นจนหายดี

6 นวดกดจุดรั ก ษ าโ ร ค ก ร ะเ พ า ะ ปั ส ส า ว ะ อั ก เ ส บ

ขั้นตอนนวดให้งอนิ้วใดก็ได้ของผู้นวดแล้วนำไปวางตรงจุดที่จะนวด จากนั้นจึงออกแรงกดค่อยๆเพิ่มแรงกดเรื่อยๆเป็นเวลา 10-15 นาทีแล้วจึงเปลี่ยนข้าง ซึ่งควรนวดด้วยขั้นตอนนี้เป็นประจำสัปดาห์ละ 3 ครั้งแล้วอา ก าร ก ร ะ เ พ า ะ ปั ส ส า ว ะ อั ก เ ส บ จะค่อยๆหายไป

7 นวดกดจุ ด รั ก ษ า โร ค หู ตึ ง

ขั้นตอนนวดให้เราใช้นิ้วโป้งวางบริเวณโคนนิ้วนางและนิ้วก้อย จากนั้นออกแรงกดลงไปยังจุดนวด ค่อยๆเพิ่มแรงแล้วคลายสลับ ไปอ ย่ า งนี้เป็นเวลา 5-10 นาทีจึงเปลี่ยนไปทำอีกข้างหนึ่ง จะช่วยให้การได้ยินเสียงดีขึ้นได้

8 นวดกดจุดรั ก ษ า โ ร ค ค ว า ม ดั นโ ล หิ ต ต่ำ

ขั้นตอนนวดให้งอนิ้วชี้ของเราไว้แล้วนำไปวางกลางฝ่าเท้าให้ข้อต่อกระ ดูก ข องนิ้วชี้ สัมผัสกดไปยังจุดนวดแล้วออกแรงกดแล้วคลายเป็นระยะ และค่อยๆเพิ่มแรงกด ทำต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 5-10 นาทีจึงเปลี่ยนข้าง จะช่วยรั ก ษ าภาวะโ ล หิ ต ต่ำช่วยทำให้ไม่เกิดอาการเวียนศีรษะอีก

9 นวดกดจุด รั ก ษ า โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด หั ว ใ จ ตีบ

ขั้นตอนนวดให้เราใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างกดนวดไปที่บริเวณดังกล่าว แล้วให้ใช้นิ้วที่เหลือจับยึดเท้าไว้ ออกแรงเพื่อกดแล้วคลายพร้อมคลึงไปด้วย ค่อยๆเพิ่มแรงกดทีละนิด ทำติดต่อกันเป็นเวลา 5-10 นาทีจึงเปลี่ยนข้าง

10 นวดกด จุ ด รั ก ษ าโ ร ค ที่เกี่ยวกับ ป อด

ขั้นตอนการนวดให้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดไปที่จุดดังกล่าวแล้วออกแรงกดแล้วคลาย ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักทีละนิดสลับไปมาประมาณ 10-15 นาทีจึงเปลี่ยนข้าง

ที่มา krustory

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก