สายบุญฟังไว้ ทำบุญด้วยการถวายน้ำ สิ่งที่หาได้ง่ายๆ แต่ได้อานิสงส์ดีมาก

สายบุญฟังไว้ ทำบุญด้วยการถวายน้ำ สิ่งที่หาได้ง่ายๆ แต่ได้อานิสงส์ดีมาก

“น้ำ” หนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายถึง 70% หากขาดน้ำติดต่อกันถึง 3 วัน อาจทำให้เราถึงเสียชีวิตได้ นั่นแสดงว่า น้ำมีความสำคัญกับการดำรงชีพของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งช่วยดับกระหายคลายร้อน หรือแม้กระทั่งช่วยรักษาโรค ต่อคำถามที่ว่า น้ำแบบไหนที่เราควรเลือกดื่ม ก็ควรเป็นน้ำบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเจือปน อีกทั้งต้องดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ทั้งนี้ เพื่อรักษาสมดุลในร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติ …

น้ำ เป็นเรื่องที่จำเป็นกับชีวิตเรากับร่างกายของเราอย่างมากทีเดียว น้ำเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เนื่องจากน้ำเป็นส่วนประกอบของเซลล์ทุก ๆ เซลล์ในร่างกาย ช่วยในการนำของเสียออกจากร่างกาย ช่วยลำเลียงอาหารที่ย่อยแล้วไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย เป็นต้น

ส่วนการ “ทำบุญ” ในทางพุทธศาสนาไม่ได้มีเพียงกาsให้เงินให้ทอง หรือให้ทาน ทำบุญกับพระและวัดเท่านั้น “บุญ” หมายถึง กาsกระทำความดี มาจากภาษาบาลีว่า “ปุญญะ” แปลว่า เครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้น บุญจึงเป็นเสมือนเครื่องกำจัดสิ่งเศร้าหมองที่เราเรียกกันว่า “กิเลส” ให้ออกไปจากใจ บุญจะช่วยให้เราลด ละ เลิกความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความมีจิตใจคับแคบ อันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ และช่วยให้ใจเป็นอิสระ พร้อมจะก้าวไปสู่กาsทำคุณงามความดีในขั้นต่อๆไป

จากกาsศึกษาเราพบว่า กาsถวายน้ำก็มีความสำคัญต่อพ ร ะ ส ง ฆ์ มาก

หากศึกษาจากอรรกถาขุททกนิายเปตวัตถุ พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า จึงให้พ ร ะ อา น นท์ไปบอกสามเณรรูปหนึ่งว่า

ให้ทำบุญตักน้ำดื่มใส่หม้อไว้ เพื่อให้ภิกษุได้ฉันน้ำเสมอ เนื่องจากท่านเห็นด้วยญาณทัศนะว่า สามาเณรรูปนี้เป็นผู้มีบุญน้อยมาก

ทำให้กลายเป็นเ ด็ กเ ร่ ร่ อ น อ ด อ ย า กและถึงขั้นไม่มีอ า ห า ร ท า น เพราะไม่เคยทำบุญเอาไว้เลยและในอดีตก็ไม่เคยทำเอาไว้เลยด้วย อดีตก ร ร มก็หนักมาก ซึ่งคือพระปัจเจกพ ร ะ พุ ท ธเจ้าที่ชื่อว่า สุเนตต์

ซึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่โ ห ด ร้ า ยจนถึงขั้นต้องลงนรกย า ว นานถึง 84,000 ปีเลยทีเดียว เมื่อได้ไปเกิดก็เกิดเป็นเ ป ร ต ที่หิวโ หย ย า ว นานหลายช า ติ

แต่เมื่อส า มเ ณ รได้เติมบุญให้ตัวเองตามที่ พ ร ะ พ ทุ ธ เ จ้ า แนะนำ จึงทำให้ได้รับอานิสงส์มากขึ้น

ทำให้มีผู้คนมาถวายเครื่องบริโภคให้จนทำให้สามารถปฏิบัติธรรมได้อ ย่ า งสะดวกขึ้นจนสามารถบ ร ร ลุ เป็นอ ร หั นต์ได้ในที่สุด

หลังจากที่บรรลุแล้ว ญาติทั้ง 500 คนที่ไปเกิดเป็นเปรตก็มาขอส่วนบุญซึ่งท่านก็อุทิศไปให้จนช่วยลดความท ร ม า นของเ ป ร ตเหล่านั้นลงได้

ญาติที่เป็นเปรตบอกว่าอยู่ดีแล้วแต่ยังไม่มีน้ำ จึงขอให้ช่วยทำบุญตักน้ำไว้ให้เต็มธ รร มก รกเพื่อ ถวายสงฆ์ที่มาจาก 4 ทิศ แล้วอุทิศส่ วนกุศลไปให้

น้ำดื่มนั้นถือเป็นของถวายที่มีความสำคัญ ช่วยให้ได้รับอานิสงส์มาก กาsทำบุญแบบนี้เป็นกาsส่งเสริมให้ชีวิตมีความสุข

ช่วยให้ญาติพ้นจากความท ร ม า รในภพภูมิของเปรต และกาsทำบุญด้วยน้ำถวายแด่ภิกษุนั้นยังเป็นกาsช่วยให้ท่านได้มีน้ำไว้ดื่มกินอ ย่ า งไม่ขาดตกบกพร่อง

ไม่ลำบาก ช่วยให้ภาวนาและสร้างศรัทธาให้กับพุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช นได้อ ย่ า งมาก จึงถือว่ากาsทำบุญด้วยน้ำนั้นเป็นกาsทำบุญที่ได้อานิสงค์มากมายจริงๆ