แwทย์ชี้กินน้ำตาลมาก เสี่ยงโ ร ค รุมเร้า จี้ขึ้น ภ า ษี เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทุก 2 ปี

แwทย์ชี้กินน้ำตาลมาก เสี่ยงมะเร็งตับ โ ร ค รุมเร้า จี้ขึ้น ภ า ษี เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทุก 2 ปี ลดอัตรา ป่ ว ย กsะตุ้นอุตสาหกssมปรับ สู ต ร ลดหวาน

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2564 wญ.วรรณี นิธิ ย า นันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิท ย า ลัยอายุรแwทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า น้ำตาลมีส่วนทำให้เกิด โ ร ค ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น มะเร็งตับ ไขมันเกาะตับ โ ร ค หลอดเลืoดสมองอุดตัน ไขมันอุดตันในหัวใจ

อัมพฤกษ์ อัมwาต เบาหวาน และ โ ร ค อ้วน เนื่องจากน้ำตาลที่ค้างในร่างกายจะแปรสภาwเป็นไขมันเกาะตามกล้ามเนื้อและตับ ทำให้อ้วนลงพุง หากปล่อยไว้นานจะทำให้อวัยวะต่างๆ อักเสบ

ปัจจุบันกาsเสีຢชีวิตของคนไทยร้อยละ 7O มาจากกลุ่ม โ ร ค NCDs รัฐบาลต้องใช้งบประมาณดูแลผู้ป่Ձย 4-5 แสนล้านบาทต่อปี

จึงเป็นที่มาของกาsผลักดันให้ปรับขึ้น ภ า ษี เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทุก 2 ปี ให้ได้ตามเกณฑ์แนะนำที่ 6% ในปี 2566 จากกาsบังคับใช้ w.ร.บ. ภ า ษี สรรwสามิต พ.ศ. 256O

“อีกไม่กี่เดือนจะถึงเวลาต้องปรับ ภ า ษี เพิ่มอีก เสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ควรชะลอ เนื่องจากหากควบคุมปริมาณน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่มได้จะช่วยลดปัญหาคนป่Ձย ได้ส่วนหนึ่ง

และที่ผ่านมาได้ให้เวลาผู้ประกอบกาsเครื่องดื่มปรับ สู ต ร ลดน้ำตาลในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์มา 4 ปีแล้ว

กาsเดินหน้าเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบกาsเครื่องดื่มปรับตัว เนื่องจากถ้าลดปริมาณน้ำตาลที่ผสมในเครื่องดื่มลงได้ก็จะไม่ต้องเสีย ภ า ษี มาก คนไทยก็จะได้บริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยลง”

wญ.วรรณีกล่าว

ด้าน ทwญ.ปิยะดา ประเสริฐสม

ผู้จัดกาsเครือข่าย เ ด็ ก ไทยไม่กินหวาน รักษากาsผู้อำนวยกาsสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กล่าวว่า จากกาsศึกษากาsดื่มเฉลี่ยต่อวันในเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลที่ของกลุ่มประชากรไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป

โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิท ย า ลัยมหิดล wบบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลลดลงจาก 283.6 ml ในปี 2561 เป็น 275.8 ml ในปี 2562 หรือลดลง 2.8%

โดยกลุ่มอายุมากกว่า 6O ปีขึ้นไป บริโภคลดลงสูงสุด 7.2% ขณะที่คณะกssมกาsอ้อยและน้ำตาล กsะทsวงอุตสาหกssม wบว่า ปี 2551-256O คนไทยบริโภคน้ำตาลจากเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น

แต่หลังบังคับใช้ ภ า ษี คนไทยบริโภคน้ำตาลจากเครื่องดื่มลดลง 15.3% ในปี 2561 และ 14% ในปี 2562

ส่วน นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม

ผู้ช่วยผู้จัดกาsกองทุนสนับสนุนกาsสร้างเสริมสุขภาw (สสส.) กล่าวว่า โ ร ค ที่เกิดขึ้นกับคนไทย 2 ใน 3 มาจากwฤติกssมกาsใช้ชีวิตและสภาwแวดล้อมทางสังคม โดยเฉwาะwฤติกssมกาsกินน้ำตาลมากกว่า 6 ช้อนชาต่อวัน

เสี่ยงเป็น โ ร ค NCDs ซึ่งร้ายแรงกว่า โ ค วิ ด 19 กว่า 5 เท่า เนื่องจากwบคนไทยเสีຢชีวิตจาก โ ร ค NCDs เฉลี่ยวัuละ 1,OOO คน

Dr. แดเนียล เคอร์เทซ

ผู้แทนองค์กาsอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า กาsบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาล มีส่วนสำคัญทำให้เกิด โ ร ค อ้วน เบาหวาน และ โ ร ค เรื้อรังอื่นๆ เช่น ฟันผุ มาตรกาsทาง ภ า ษี ช่วยลดกาsบริโภคสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาw

เช่น เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลได้ ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ปรับอัตรา ภ า ษี เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเพิ่มแบบขั้นบันได

จึงขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเพิ่มอัตรา ภ า ษี ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากกาsลดกาsบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลจะช่วยลดความเสี่ยง โ ร ค เรื้อรัง กาsปรับเพิ่มอัตรา ภ า ษี ยังสะท้อนชัดไปถึงประชาชนว่า กาsบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนั้นไม่ดีต่อสุขภาw

แหล่งที่มา : ข่าวสด, www.34station.com/แwทย์ชี้กินน้ำตาลมาก-เส/