การเลือกปลูก ห ญ้ า ให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมขั้นตอนการปลูก

การเลือกปลูก ห ญ้ า ให้เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมขั้นตอนการปลูก

ทราบไหมว่า ห ญ้ า คนก็ปลูกกันนะ ส่วนมากจะปลูกเพื่อเป็นอ า ห าร สัต ว์เลี้ยงหรือปลูกเพื่อเป็นการช่ ว ยให้ดินไม่พัง แต่ ห ญ้ า ที่เราจะพูดถึงนี้เป็น ห ญ้ า ที่มีประโยชน์ และเราเองก็ยังนำ ม า กิ นได้เลย แถมยังนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอ ย่ า งมาก

และเป็นอ าห า รชั้นเลิศสำหรับสั ต ว์เลี้ยงมีคุณค่าทางโภชนา กา รสูง กว่า ห ญ้ า ทั่วไปด้วย สำหรับใครที่อย ากจะปลูก ห ญ้ า ก็มาเลือกดูเลยว่าจะปลูกชนิดไหนดี เรามีมาแนะนำดังนี้เลย

1 ห ญ้ า เน เ ปี ย ร์หรือบ าน่ า

ปัจจุบัน เมืองไทยมีพืชไร่ตัวเลือกใหม่ คือ “ ห ญ้ า เนเปียร์” ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองของหลายฝ่ายว่า ห ญ้ า เนเปียร์ น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สร้างความร่ำรวยให้แก่เกษตรกไทยได้ในอนาคต เพราะ เกษตรกรสามารถขาย ห ญ้ า เนเปียร์ได้ถึง 2 ช่องทาง

คือ เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในกลุ่มสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำได้แล้ว ยังใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลังงานได้อีก โดยใช้ ห ญ้ า เนเปียร์หมักร่วมกับมูลสัตว์ทำให้เกิด “พลังงานชีวภาพ” นำไปใช้เป็นก๊าซหุงต้ม และผลิตกระแสไฟฟ้า

เวลานำท่อนพันธุ์ ห ญ้ า เนเปียร์มาปลูกก็ให้เอาลงที่ 45 องศา ให้ข้ออยู่ใต้ดิน 1 ข้อ จากนั้นกดดินให้แน่น หากเราปลูก ห ญ้ า เนเปียร์ 1 ไร่ แล้วเวลาจะขย ายพันธุ์เราขย ายได้เยอะถึง 2O ไร่เลยทีเดียว ห ญ้ า ชนิดนี้จะไม่ชอบน้ำขัง พื้นที่เหมาะในการปลูกควรระบายน้ำได้ดีหรือเป็นที่ดิน เวลาตัดไปขย ายพันธุ์นั้นให้ตัดมาท่อนละ 2 ข้อ แล้วเอาใส่ถุงปุ๋ ยเก็บวางไว้ในที่ร่ม รดน้ำให้ชุ่มวางทิ้งข้ามคืนตอนเช้าเอาไปปลูกได้เลย

2 ห ญ้ า แพงโกล่า

เหมาะสำหรับปลูกในเขตชลประทาน เวลาเตรียมดินก็จะคล้ายกับการเตรียมดินเพื่อจะทำนาห ว่ า นเลย โดยจะเป็นหว่านน้ำตมเอาท่อนพันธุ์มาปลูก โดยเอาท่อนมาแล้วใช้พลาสติกทาบให้ท่อนพันธุ์จมน้ำ จากนั้นแช่ไว้ 1 สัปดาห์

แล้วค่อยเ ท น้ำ ทิ้ งไป จะเห็นว่ารากของต้น ห ญ้ า นั้นยึดติดดินแล้ว เริ่มมียอดอ่อนแตกออกมา หรือถ้าปลูกในที่ดอนก็ให้ไถดะก่อนเตรียมดินให้ละเอียด โดยปลูกในวันที่ดินชื้นหรือหลังวันฝนตก ก็หว่านท่อนพันธุ์ลงไปแล้วพรวนดินกลบได้เลย

3 ห ญ้ า รูซี่

ห ญ้ า รูซี่ หรือ ห ญ้ า คองโก (Ruzi Grass) จัดเป็น ห ญ้ า พื้นเมืองของแอฟริกาที่ไทยนำเข้ามาปลูกสำหรับเป็นพืชเลี้ยงโค กระบือ โดยนิยมปลูกมากในภาคอีสาน และภาคเหนือ เนื่องจากปลูกง่าย โตเร็ว และให้ผลผลิตต่อไร่สูง รวมถึงมีคุณค่าทางด้านอาหารสัตว์สูงด้วยเช่นกัน

การขย ายพัน ธุ์ นั้นใช้เ มล็ดจะทำให้เจริญเติบโตได้ดี อัตราการงอกสูง ปลูกได้ในดินหลายชนิด

และปลูกได้ดีในพื้นที่ไม่มีน้ำขัง ดินที่มีธาตุอาหารเยอะยิ่งดี ชอบอากาศในเขตร้อนแต่ก็มีฝนตก แล ปุ๋ ยที่เหมาะสำหรับการบำรุงต้น ห ญ้ า รู ซี่จะเป็น สูต ร 12-24-12 โดยใส่ในอั ต รา 25 กิโลกรัม/ไร่

4 ห ญ้ า กินนี

เป็นพืชที่สามารถทนแล้งได้ดี จะชอบพื้นที่ชุ่มน้ำยิ่งพื้นที่ไหนฝนตกบ่อยจะเจริญเติบโตได้ดี แต่ดินที่ปลูกก็ต้องระบายน้ำได้ดีนะ ห ญ้ า ชนิดนี้ให้สั ตว์ แทะเล็มได้แต่อย่ าให้เยอะ ให้กินแต่พอดีจะมีประโยชน์

5 ห ญ้ า กินนีสีม่วง

เป็น ห ญ้ า ที่มีอายุหลายปี ลักษณะเป็นกอตั้งตรงแตกกแดีใบดก ทนต่อสภาพร่มเงาได้ดี เหมาะสำหรับปลูกบนพื้นที่ดอนมีดินเหนียวจนถึงดินทรายและในพื้นที่เขตชลประทาน

หากปลูกเป็นหลุ่มก็ให้ปลูก ระยะห่าง 5O x 5O เซนติเมตร หากปลูกด้วยหน่อก็ 1 ไร่ใช้ประมาณ 3OO – 4OO กิโลกรัม

ให้ปลูกไป 3 หน่อ/หลุม แล้วใช้ปุ๋ ยรองพื้นเป็น สู ต ร 15-15-15 ในอัตรา 5O – 1OO กิโลกรัม/ไร่ หากปลูกครั้งแรกพอครบ 7O วันก็ตัดให้สัตว์เลี้ยงกินเลย หลังจากนั้นก็ตัดได้ทุก 3O – 45 วัน เป็น ห ญ้ า ที่ให้ผลผลิตได้ดีที เดียว

ที่มา kasetchaoban

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก