เคล็ดลับ! “วิธีบังคับมะม่วง” ให้ออกตามจุดที่ต้องการ ทำแล้ว ไ ด้ ผ ล แน่นอน

มะม่วง ในบ้านเรานั้นมะม่วงนั้น จัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจ และมีมากมายหลากหลายพันธุ์ เป็นที่ต้องการของตลาด จึงนิยมปลูกกันมากในหลายๆพื้นที่ และ มีคนคิดค้นวิธีแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อย เช่น วิธีนี้การทำมะม่วงให้ออกนอกฤดูบ้าง หรือออกผลตามจุดต่างๆที่ต้องการ

และวันนี้เราขอนำเสนอวิธีการบังคับมะม่วงให้ออกตามจุดต่างๆของลำต้นได้นั้น มีวิธีการทำอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยจ้า

วิธีทำมะม่วงให้ออกตามจุดที่เราต้องการ

– เมื่อมีใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่ แล้วใบอ่อนเริ่มแผ่กาง ให้เด็ดทิ้ง (เด็ดด้วยมือ) ทั้งหมด

– เมื่อเด็ดใบอ่อนออกหมดแล้ว เริ่มบำรุงทางใบด้วย สู ต ร สะสมตาดอก 1-2 รอบ ห่างกันรอบละ 5-7 วัน แ ล ะ ช่ ว ง นี้งดการให้น้ำทางราก

– เมื่อสะสมตาดอกจนครบกำหนดแล้ว ให้เปิดตาดอกด้วย ฮอร์โมนไข่ + ปุ๋ยสูตร 13-0-46 + ไธโอยูเรีย ( ฮอร์โมนไข่สูตรสเปน ) ป ร ะ ม า ณ 2-3 รอบ ห่างกัน ร อ บ ล ะ 5-7 วัน

ผลลัพธ์ที่ได้ เมื่อไม่มี “ตุ่มตา” ที่ซอกใบ ป ล า ย ย อ ด เนื่องจากถูกเด็ดใบทิ้งหมดแล้ว และพัฒนาขึ้นมาใหม่ไม่ทัน ต้นจะ พั ฒ น า ตาที่อยู่ใต้เปลือกบริเวณโคนกิ่ง (กิ่งแก่) หรือใต้ เ ป ลื อ ก บริเวณลำต้นขึ้นมาแล้วกลายเป็นตุ่มตาที่มีดอกออกมาได้แทน

หลักการและเหตุผล

– มะม่วงเป็นไม้ผลประเภทออกดอกติดผลที่โคนใบปลายกิ่ง ผลจากการบำรุงด้วยสูตรสะสมอาหารเพื่อการออกดอก (สะสมแป้งและน้ำตาล)

แล้วปรับ C/N เรโช ไม่ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำเร็จ กล่าวคือ ถ้าปรับ C/N เรโชแล้ว N ยังมากกว่า C (อาจเป็นเพราะ N จากน้ำฝน) เมื่อเปิดตาดอก มะม่วงต้นนั้นจะออกเป็นใบ อ่ อ น แ ท น ออกเป็นดอก

– ผลจากการให้อาหารกลุ่มสร้าง C ที่เคยให้ไว้เมื่อครั้งบำรุงด้วย สู ต ร ส ะ ส ม ตาดอกนั้น แม้มะม่วงต้นนั้นจะแตกใบอ่อนออกมา

แต่ ส า ร อ า ห า ร กลุ่มนั้นบางส่วนยังคงเหลืออยู่ภายในต้น ซึ่งสารอาหารกลุ่มนี้ยังพร้อมที่จะส่งเสริมให้มะม่วงออกดอกชุดใหม่ได้

วิธีนี้ได้ผลมากน้อยแค่ไหน..?

จากประสบการณ์ตรง จากสวนมะม่วงที่ประสบความสำเร็จ จากการปฏิบัติและบำรุงตามวิธีนี้ ได้แก่ ส่วนมะม่วงขาวนิยม ที่บางบอน กทม. สวนมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ส ว น ม ะ ม่วงน้ำดอกไม้-เขียวเสวย-ฟ้าลั่น ที่ อ.ไชโย จ.อ่างทอง และสวนมะม่วงขาวนิยม ที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

ซึ่งออกดอกติดผลที่โคนกิ่ง ทั้งกิ่งอ่อน กิ่งแก่ กิ่งกลาง อ่ อ น ก ล า ง แก่และ ก ล า ง ลำต้นได้ดอกที่ออกมานี้ก็ทำการบำรุงด้วยขั้นตอนปกติเลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูล : siamnews,kasetporpiang