บอกวิธีเลี้ยงปลาไหล สร้างรายได้ ตลาดต้องการสูง

ปลาไหลสัตว์น้ำจืดที่คุ้นเคยของคนไทย ไม่เพียงเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในเมนูอาหารพื้นบ้าน หากยังเป็นสัตว์ เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ดี แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การขยายพื้นที่ของชุมชนเมือง การทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติ และการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้ปริมาณปลาไหลจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีจำนวนลดน้อยลง

ซึ่งปัจจุบันปลาไหลนาเริ่มมีการนำเอามาเลี้ยงเพื่อจำหน่ายและสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรอีกด้วยค่ะ จะมีรายละเอียดขั้นตอนในการเลี้ยงอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันค่ะ

วิธีการเพาะขยายพันธุ์ปลาไหล

สำหรับการคัดเลือก พ่ อ พั น ธุ์ ปลาไหลนั้นจะมีขนาดตั้งแต่ 300 กรัม ขึ้นไป หรือขนาดลำตัวยาวตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ขึ้นไป ส่ วนแม่พันธุ์ปลาไหลจะคัดเ ลือกขนาดตั้งแต่ 150 กรัม ขึ้นไป หรือมีความยาวตั้งแต่ 30 เ ซนติเมตร ขึ้นไป

เมื่อเราได้พ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุปลาไหลแล้วก็นำปล่อยเwาะให้ทำการผสมพันธ์ุแบบตามธรรมชาติในบ่อเพาะ ซึ่งในช่วงการเพาะจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคม โดยอัตราการป ล่ อ ย ตัวผู้ต่อตัวเมียคือ 1 ต่อ 3 และการให้อาหารจะเป็นปลาขนาดเล็กหรือเป็นไส้เดือนวันละ 1 ครั้ง

ส่วนบ่อเพาะพันธุ์นั้น จะเป็uบ่อที่ก่อด้วยอิฐที่มีความสูงประมาณ 1 เมตร และขนาดบ่อ 2×2 เมตร และพื้uบ่อจะเป็นปูนแล้วเทด้วยดินเหนียวอีกชั้นปริมาณ 1 ใน 2 ส่วน จากนั้นปล่อยให้น้ำท่วมเหนือดินประมาณ 20 เซนติเมตร

การอนุบาลลูกปลาไหล

หลังจากที่ลูก ป ล าไหลฟักออกแล้วประมาณ 3-5 วัน ให้เริ่มให้อาหารลูกกปลาไหลด้วยไข่ต้มบด หรือจะเป็นไรแดง 2 ครั้งต่อวัน คือ เช้าและเย็นเป็นเวลา 2 อาทิตย์ หลังจากนั้นก็สามารถที่จะให้อาหารที่มีขนาดใ ห ญ่ ขึ้นได้อย่างเช่น หนอนแดง หรือ ไ ส้ เ ดื อ น ที่มีขนาดเล็กเป็นเวลาอีก 1 เดือน

การเลี้ยงปลาไหลรุ่น

การเลี้ยงป ล า ไหลรุ่นสามารถที่จะทำบ่อได้ตั้งแต่ขนาด 2×4 เมตร ถึง 5×10 เมตร โดยความสูงของบ่อประมาณ 1 เมตร ความหนาของก้นบ่อที่เป็นปูนประมาณ 5-10 เซนติเมตร

และรองพื้นก้นบ่อด้วยโคลนตมโดยค วามหนาประมาณ 15-20 เซนติเมตร จากนั้นใส่ฟางข้าวหรือ ห ย ว ก กล้วยประมาณครึ่งบ่อพอ พร้อมนำท่อ PVC 3-5 มาต่อเข้ากับบ่อ แล้วใส่น้ำให้ท่วมสูงใน ร ะ ย ะลงไปจากขอบบ่อไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร

สำหรับอาหารปลาไหลรุ่นจะให้เป็นปลาสับ เนื้อไก่สับ หรือจะเป็นอ า หารอย่างอื่นก็ได้เช่นกันค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะให้อาหารที่หาได้ตาม ท้ อ ง ถิ่ น อย่างเช่น ไส้เดือน เป็นต้น

ส่วนความถี่การให้อาหารจะเ ป็นวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเย็u เมื่อเราทำการเลี้ยงปลาไหลได้ประมาณ 6-8 เดือน จะได้ปลาไหลที่มีขนาด 3-4 ตัว/กิโลกรัม

แหล่งที่มา https://pasusat.com