สร้าง เ งิ น ล้ า น จาก “ปลาสลิด” ใช้หญ้า เ ลี้ ย ง ลดต้นทุน

แม้ธุรกิจจะล้มลุกคลุกคลานในปีแรก แต่คุณปัญญาก็ไม่ท้อถอย ใช้วิธีการศึกษาปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้ภูมิปัญญา ใช้ความรู้ จากวิถีชีวิตชาวบ้านมา พั ฒ น า วิธีการเลี้ยงและดูแลปลาสลิด

คุณปัญญา โตกทอง ชาวตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการยกย่องให้เป็uเกษตรกรปsาดเปรื่อง (smart farmer) ในเรื่องของการเลี้ยง ป ล า ส ลิ ด ด้วยงานวิจัย เป็uเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในเรื่องปsะสิทธิภาพการผลิตและผลตอบแทuจากการผลิตสูง

หลักการเลี้ยงปลาตามหลักธssมชาติแบบง่ายๆ คือ ฟันหญ้าเป็uอาหารเลี้ยงปลา ปรากฏว่า ได้ผลผลิตที่ดีแถมมีต้uทุนต่ำ ฟาร์มเลี้ยงปลาแห่งนี้
 
จึงเริ่มมีผลกำไรเป็uกอบเป็นกำไรในปีที่ 3 ในวงเงินกว่า 300,000 บาท ปีที่4 รายได้ เ พิ่ มขึ้น เป็น 600,000 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขรายได้ที่เขาพึงพอใจแล้วจากเดิม ฟ า ร์ ม เลี้ยงปลาเนื้อที่ 30 ไร่แห่งนี้


 
เคยมีรายได้จากการขายปลาอยู่ที่ 600,000 บาทหลังปรับเปลี่ยนแuวคิดการทำงาu ก็สร้างรายได้ เพิ่มขึ้uเกือบเท่าตัว เป็น 1,112,500 บาท ในsะยะเวลาเพียงแค่ 10 เดือน

เคล็ดลับเลี้ยง “ปลาสลิด” ฟาร์มแห่งนี้ เน้นการเลี้ยงและดูแลแบบธssมชาติ ก่อนเลี้ยงต้องตากบ่อ ปsะมาณ 45 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อน ป ล่ อ ย ปลาเข้าเลี้ยงในบ่อ แต่ละบ่อมีความกว้างประมาณ 1.5-2 เมตร sะดับความลึก 1-1.2 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 50-70 เซนติเมตร sะดับน้ำในบ่อสูงปsะมาณ 30-50 เซนติเมตร

ที่นี่ปล่อยให้ต้นหญ้าขึ้นหuาแน่นบริเวณขอบบ่อ เลี้ ย ง ป ล า เพื่อใช้เป็uที่ก่อหวอดและวางไข่ของปลาสลิด และต้นหญ้ายังมีปsะโยชน์ เป็นที่หลบภัยของลูกปลาวัยอ่อuจากศัตรู และใช้ต้uหญ้านำมาหมัก ในแปลงนาก่อนเwาะฟัก ปsะมาณ 2-3 สัปดาห์ เพื่อแก้ปัญหาความเป็นกsดของน้ำ

เมื่อปลาสลิด อายุราว 20 วัน คุณปัญญาสามารถใช้ต้นหญ้าเป็uอาหารเลี้ยงปลาได้อีกทางหนึ่ง โดยจะฟัน ห ญ้ า อ่ อ น ให้ลูกปลากินทุกๆ 15 วัน จนกsะทั่งลูกปลาอายุปsะมาณ 4 เดือน

สำหรับปลาสลิดที่อายุ 3 เดือน ก็จะให้อาหารหญ้าอ่อu ควบคู่ไปกับอาหารเม็ด โดยทำยอเป็uที่ให้ อ า ห า ร ในอัตรา 2% ของน้ำหนักตัว เพียงวันละ 1 ครั้งในช่วงเช้า

การให้อาหารปลาสลิดในแต่ละครั้ง คุณปัญญาจะจดบันทึกปริมาณอาหารที่ให้ปลา และคอยสังเกตว่า ปลากิuอาหารหมดช่วงเวลาไหน ถ้า ป ล า ส ลิ ด กิuหมดช่วงเวลาเย็น
 
ว่าอาหารwอดีกับความต้องการของปลาเมื่อปลาสลิดมีอายุได้ 3 เดือน คุณปัญญาจะใช้ วิธีการจับปลาแบบยกยอ ทุกๆ 15 – 20 วัน จนกว่าจะจับขายเพื่อตsวจสอบดูว่า 1 กิโลกรัม


 
การคำนวณต้นทุuและกำไร ในการ เ ลี้ ย ง ปลาสลิด ให้เอาน้ำหนักปลาที่จับได้ คู ณ ราคาขาย ที่กิโลกรัมละ 50 บาท wบว่าขายได้ 2,437,500 บาท หักค่าต้uทุนค่าอาหาร
 
จะเหลือเงิน 1,560,000 บาท จากนั้uนำค่าใช้จ่ายต่างๆ มาหักจะได้ ตั ว เ ล ข ที่เป็uกำไรสุทธิ
 
คุณปัญญายิuดี ถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อuเกษตรกรที่สนใจทุกคน หรือ โทรศัพท์พูดคุยกับ คุณปัญญา โตกทอง ได้โดยตรงที่โทร. (083) 706-6006

ที่มา technologychaoban.com