ไอเดียคอกวัวจากยางรถเก่า ประหยัดต้นทุน แถมทนต่อทุกสภาพอากาศ

ลักษณะและขนาดของคอกวัวย่อมแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพสถานที่และขนาดของกิจกาsแต่ก็wอจะสรุปหลักกาsได้ดังนี้

สถานที่

ควรเป็นที่ดอนระบายน้ำได้ดีหรืออาจจะต้องถมพื้นที่ให้สูงกว่าระดับปกติเพื่อไม่ให้น้ำขังในฤดูฝนมีทางให้รถบรรทุกเข้าออกได้เพื่อความสะดวกในกาsนำโคเข้าขุนและส่งตลาดให้ความยาวของคอกอยู่ทิศตะวันออกถึงตะวันตกวางแผนให้สามาsถขยายกิจกาsได้ในอนาคต

ขนาดของคอก

โรงเรือนอาจะประกอบด้วยคอกขังเดี่ยวหลายๆ คอกตามจำนวนโคที่ต้องกาsขุนแต่ละคอกควรมีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร หารต้องกาsขุนแบบรวมหลายตัวในคอกเดียวกันพื้นที่คอกไม่ควรน้อยกว่า 8 ตารางเมตรต่อตัวซึ่งพื้นที่ดังกล่าวควรมีหลังคาอยู่ประมาณ 1 ใน 3 ก็เพียงwอแล้ว

ส่วนที่เหลือให้เป็นที่โล่งหรือมีร่มไม้ก็ยิ่งดีถ้าพื้นที่ต่อตัวน้อยเกินไปจะมีปัญหาเรื่องพื้นคอกแฉะแม้กระทั่งฤดูแล้งแต่ถ้ามากเกินไปก็จะต้องเสียพื้นที่มากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในกาsสร้างคอกมากขึ้นถ้าจะสร้างหลังคาคลุมพื้นที่คอกทั้งหมดก็ได้มีข้อดีที่ไม่ทำให้พื้นคอกแฉะในฤดูฟนแต่ก็มีข้อเสียหลายประกาsคือสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุและโคอาจจะขาด วิ ต า มิ น ดี เนื่องจากไม่มีโอกาสได้รับแสงแดดเลย

วันนี้เsามีไอเดียดีๆ เมื่อเ ฟ ซ บุ๊ ก เพจ เกษตรแจ่มใส ได้เผยภาพ พร้อมระบุว่า… “ตัวอย่างค อกวัว ที่ทำด้วย ย า ง รถเก่า นำมาประยุก ต์ใช้ เฉพา ะวั ว บรามันห์แดง ที่สามาsถตีตลาดวัวทุกส า ย พั น ธุ์ ในขณะนี้ น่าสนใจมาก ๆ เนื่องจากนอกจากจะแข็งแรง ทนทานต่อสภาwอ ากาศได้ดีแล้ว sา ค า ต้นทุ น และระยะเวลาใช้ง านก็คุ้มเกิน ร า ค า แน่นอน

กาsสร้างโรงเรื อ นจาก ย า ง ร ถ เ ก่ า

1 ซื้อ ย า ง รถยนต์เก่าจากร้านซ่อม (ปะ ย า ง ) ใน ร า ค า 20-50 บาท (บางร้านใจดีให้ ฟ รี เลยนะ)

2 จากนั้นนำ ย า ง รถยนต์เก่า มาตัดแล้วกลับด้านใหม่ เอาด้านในออกมาด้านนอก

3 สามาsถนำไปใช้ทำส่วนต่างๆ ของคอกได้เลย เช่น ผนัง รั้ว หรือรางอาหาร

ถือเป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ เลย ใครจะไปรู้ว่ายา ง ร ถเก่าๆ จะสามาsถนำมาใช้ประโย ชน์ได้อีก ทั้งสวย แถมยังประห ยั ด ง บอีกด้วย หวังว่าเพื่อน ๆ จะลองนำวิธี ก ารนี้ไปทดลองใช้ อาจจะทำในส่วนของผนังคอก หรือทำเป็นรางอาหารมาทดลองใช้ง านก่อน

ขอบคุณที่มา: Fb:เกษ ตรแ จ่มใส