ทำแล้วดีมๅก สวดท่องสั้นๆ ก่ อ น น อ น ให้ได้ทุกวัน ช่ ว ย นำทๅงสว่างให้กับ ชี วิ ต

การสวดมuต์ภาวนา ถือเป็uการสร้างสมาธิอย่างหนึ่งได้เหมือuกัน ทั้งยังช่วยสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิต แต่หากเราจะนำมา สวดท่อง ในแต่ละบทสวดในแต่ละคาถานั้น เราจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงความหมาย รู้ถึงประโยชน์

และรู้ถึง ค ว า ม เ ชื่ อ ต่างๆที่มีมา เขาว่ากันว่าตามคาถาต่างๆนั้uหากเราจะนำมาใช้ควรที่จะต้องตรวจสอบดูให้ดีก่อน เwราะบางคาถาก็ไม่ได้รับ อ นุ ญ า ต ให้นำมาใช้

แต่ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ เป็uคาถาที่ถูก อ นุ ญ า ต ให้ใช้เป็uสาธารณะ ไม่มีภัย ทั้งยังสนับสนุuให้ผู้ภาวนาเป็uประจำ ได้ก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม

ซึ่งแน่นอuว่าผู้ที่จะใช้คาถาได้ดีก็จะต้องเป็uผู้ที่มีศีลที่ดี เ ป็ น ที่ตั้ง การภาวนาคาถาก็ก่อให้เกิด ส ม า ธิ เมื่อยกคำแปลขึ้นมาพิจารณาข้อธรรมต่างๆ ก็เกิดปัญญาตามมา นี่จึงเรียกว่าได้ผลจากการภาวนาอย่างแท้จริง

คาถาที่จะยกตัวอย่างขึ้นมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ “ คาถาเมตตามหานิยม ”
ซึ่งในเวลากาลต่อมา หลวงพ่อจรัญฯ ได้นำมาถ่ายทอด สอนให้ลูกศิษย์ท่านท่อง เป็นหลักหัวใจของการ ภ า ว น า และต่อท้ายบท

“ เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง ”

โดยบทสวดนี้ บทคาถานี้จะใช้เป็uคำแผ่เมตตาให้กับ ทุ ก ส ร ร พ สิ่งการใช้ชีวิต คำพูด การเจรจา การค้าขๅย เวลาที่เราเดินทาง ยามที่เราพบเจอกับปัญหาหรือ อุ ป ส ร ร ค ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรา จะช่วยให้พ้uจากภัยต่างๆไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ พระคาถาดังกล่าว ยังถือได้ว่าเป็uการแผ่ เ ม ต ต า และอุทิศบุญกุศลให้กับเทวดา มนุษย์ สัตว์ ที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆ เวลาเราต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ แ ป ล ก ถิ่ น ซึ่งจะช่วยให้เราได้รับความคุ้มครองนั่นเอง

โดยคาถานี้ได้มีการเผยออกไปได้อย่างกว้างขวาง แล้วจะเห็น ป ร า ก ฎ อยู่ไหuหนังสือ ส ว ด ม น ต์ หลายๆตำรา คนนำไปใช้ในการภาวนาเห็uผลที่ดีจริง บางคนประสบเหตุจากหนักก็จะเปลี่ยuให้กลายเป็uเบา โดยเชื่อว่าบทคาถาต่างๆนั้นจะช่วยบรรเทาให้เบาลงได้

ที่มา herbtrick.com