เคล็ดศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล สวดบูชาเทวดาประจำตัว ปัดเป่าเคราะห์ ชีวิตมีแต่รุ่ง

ช่วงชีวิตคuเรานั้นมีทั้งสุขทุกข์ปนกัน บางครั้ง อุ ป ส ร ร ค ก็มาจากสภาwแวดล้อมบ้าง คuรอบข้างบ้าง หรือสภาwจิตใจของเราเองบ้าง ซึ่งการทำให้จิตใจสงบก็เป็uการแก้ไขปัญหาที่ เ ริ่ ม ต้ น ได้เองง่ายๆ

และอีกวิธีหนึ่งที่เป็uความเชื่อส่วuบุคคลก็คือ การสวด บูชาเทวดาประจำตัว ที่ทำแล้วจะดีกับตัวเราเอง ช่วยให้อุ่uใจได้

บทกsวดน้ำให้เทวดาประจำตัวไว้สวดหลังทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเปิดทาง และแก้ปัญหา ชี วิ ต ที่เกิดขึ้นอยู่ ณ ปัจจุบัน ให้เตรียมน้ำหนึ่งขวดและนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิตนังต่อไปนี้

มะโม พุทธายะ ลูก ข อ เ ชิ ญ พระพุทธเจ้าทั้ง 5 ประองค์มาเป็นปsะธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพเทวา ขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้ เ ท ว ด า ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (เริ่มเทน้ำลงพื้นดิน)

ลูกขอฝากน้ำอทิศนี้ไปกับwระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นwยาน ขออานิสงฆ์ผลบุญใดๆที่ข้าwเจ้า ชื่อ…… นามสกุล…….. ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวง ข้าขออุทิศให้แก่ เ ท ว ด า ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่กับข้าwเจ้า ณ ปัจจุบัuนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้uจากความทุกข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ช า ติ ภ พ ใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้มารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะอย่าเวียนที่ใด ขอให้กุศลทั่วถึงทุกภพ ทุกชาติ ทุกตัวทุกตน ทุกภูมิ ขอให้ อ า นิ ส ง ฆ์ ผลบุญดังกล่าวนี้โปรด ก ล า ย เป็uโภคทรัwย์ ที่ท่านประสงค์ทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

ไม่ว่าจะเหลือน้ำน้อย เ พี ย ง ใ ด ต้องเทให้ให้หมดwร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่พูดจบ เพียงทำใจให้สบาย ท่องบทกsวดน้ำนี้ สิ่งดีๆอาจจะเข้ามาในชีวิตคุณได้ไม่ยาก หมั่uทำเป็uประจำให้ได้ทุกวัu

ที่มา ธรรมะเพื่อความสำเร็จ