ทำเกษตร 3 ขั้นตอน ทำอย่างเข้าใจ จะไม่มีวันจน

วันนี้เรามีเคล็ดลับการทำเกษตร 3 ขั้นตอน ฝากเพื่อนๆ ที่ทำเกษตรอยู่ หรือใครที่อยากจะผันตัวมาเป็นเกษตรกร ได้สึกาา และเพื่อเป็นแนวทางในการทำการเกษตรให้ได้ผล ช่วยเพื่มผลผลิต และทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น รู้ไหมทำไมทำเกษตรแล้วถึงจน?

หลายๆคน ก็อาจจะตอบเป็น เ สี ย ง เดียวกันว่า ปุ๋ย-ยาแพง ค่าแรงงานแพง หรือพันธุ์พืชราคาแพง แพงทุกอย่างช่วงนี้ เลยทำให้ผลผลิตไม่ได้ราคา

หรือภัยแล้ง-น้ำท่วมบ้าง ก็ว่ากันไป ซึ่ ง ถ้ า ไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกัน เราก็จะเชื่อว่ามันจริงเพราะใครๆ ก็บอกอย่างนี้ทั้งนั้น

แต่มันไม่จริง เพราะเหตุผลที่พูดมาทั้งหมด มัน เ ป็ น เ พี ย ง ส่วนหนึ่งเท่านั้น การทำเกษตรต้องทำอย่างไร ให้มีผลกำไร และอยู่ได้ วันนี้เรามาดูกันค่ะว่า เขาทำกันอย่างไร 3 ขั้นตอนการทำเกษตร คือ

ขั้นตอนที่ 1 ปลูกเพื่อเรียนรู้

การจะ ป ลู ก พืชอะไรต้องปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อน ก็คือการไม่ปลูกเยอะ และพยายามเรียนรู้ให้เข้าใจในพืชนั้นๆ เรียนรู้ทั้ง เ รื่ อ ง ของการเจริญเติบโต อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต โรค-แมลงต่างๆ ปุ๋ย ยา

เมื่อเราปลูกน้อยๆ แล้ว เ รี ย น รู้ จนแน่ใจแล้วจึงค่อยขยายเพิ่ม อย่าเริ่มปลูกมากๆ โดยยังไม่รู้จักมัน มันจะพาจน

ขั้นตอนที่ 2 ทำให้ออกนอกฤดู

หรือที่เรียกว่าในช่วงผลผลิตแพง คือ เมื่อเราปลูกขั้นแรกจน เ รี ย น รู้ เข้าใจดีแล้ว เราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะทำให้มี ผ ล ผ ลิ ต ในช่วงราคาแพงหรือทำนอกฤดู เพื่อขายได้ราคาดี ไม่มีปัญหาในด้านการตลาด

ขั้นตอนที่ 3 ขายผลพลอยได้

ก็คือ ทำพันธุ์ขาย ทั้ง เ ม ล็ ด พันธุ์ กิ่งพันธุ์ เพาะกล้า หรือ แม้กระทั่งแปรรูปผลผลิต การขายผลพลอยได้ จะ ช่ ว ย ส ร้ า ง รายได้ ให้กับเราได้อีกมาก อาจได้มากกว่าขายผลผลิตด้วยซ้ำ

การทำการ เ ก ษ ต ร ให้หายจน ต้องปลูกพืชเป็น 3 ระยะ จะหายจน เลี้ยงปลา ไก่ เป็ด จะมีกิน โดยเลี้ยงแบบ ธ ร ร ม ช า ติ ไม่เลี้ยงด้วยหัวอาหาร เช่น เลี้ยงด้วยหอยเชอรี่ แหน เศษอาหาร ผลไม้ ที่เหลือในสวน

ขอขอบคุณที่มาจาก : rakkaset.com

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก