ม ะ ล ะ ก อ ใครที่กำลังเป็นแบบนี้ แก้ง่ายๆ ด้วยเกลือแค่ 1 กำ

เกษตรกรชาวสวนมักจะเจอปัญหาต้น ม ะ ล ะ ก อ เกิด เ ชื้ อรา และมีอาการ ใบหงิกใบด่าง โดยเฉพาะ ม ะ ล ะ ก อ ที่ปลูกในพื้นที่เดิมซ้ำๆ ที่ไม่ได้มีการปลูกพืชอื่นสลับ หรือไม่มีการพักดิน ซึ่งถ้าระบาดไปทั่วแปลงจะมีผลต่อผลผลิตเป็นอย่างมาก

ก า ร เตรียมแปลงปลูก

1 ขุดหลุมปลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้ขอบหลุมห่างจากหลักกลางประมาณ 25 เซนติเมตร และขุดลึก 5O เซนติเมตร เอาดินขึ้นไว้บน ป า ก หลุมอย่าให้โดนหลักเล็กทั้ง 2 ซึ่งจะเป็นหลักบังคับ

2 ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก เก่า ๆ ประมาณ 1 พลั่วหรือครึ่งบุ้งกี๋ลงบนดินที่ขุดขึ้นมา และใส่ร๊อกฟอสเฟตลงไปอีก 1OO กรัม

ถ้าไม่มีร๊อกฟอสเฟตให้ใช้ ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 ใส่แทนจำนวน 2O กรัม หรือประมาณ 2 ช้อนแกงต่อหลุม คลุกเคล้าดินกับ ปุ๋ ยให้เข้ากันดี และใช้ จ อ บ กลบดินลงหลุมให้เสมอ ป า กหลุม

ขั้นตอน ก า ร ปลูก

ให้นำ ต้นกล้าเรียงกระจายไว้ตามหลุมต่าง ๆ หลุมละหนึ่งถุง หลังจากนั้นเอาถุงพลาสติกออก เอาต้นกล้าวางให้ตรงตำ แหน่งระยะปลูกกลางหลุม

กลบดินให้แน่น โดยเฉพาะรอบ ๆ โคนต้นเพื่อให้รากจับดินใหม่ได้เร็ว ต้นจะตรงกันทุกแถวและรดนํ้าให้ชุ่มถ้า

เ ก ษ ต ร กรปลูก ม ะ ล ะ ก อ ช่วงต้นฤดูฝน จะช่วยประหยัดทุนและแรง ง า น ใน ก า ร ให้นํ้า โดยเฉพาะในช่วงปลูกใหม่ ๆ จะต้องให้นํ้ากับต้นกล้า ม ะ ล ะ ก อ จนตั้งตัวได้

โดยรดนํ้า 2-3 วันต่อครั้ง และที่สำ คัญคือช่วงที่ ม ะ ล ะ ก อ ออก ด อ กติดผลเป็นช่วงที่ต้อง ก า ร นํ้ามาก ก า ร ขาดนํ้าจะทำ ให้ ด อ ก ร่ ว ง ผล ร่ ว ง ผลไม่สมบูรณ์

ก า ร ให้นํ้ากับต้น ม ะ ล ะ ก อ อย่างสมํ่าเสมอ จึงทำให้ ม ะ ล ะ ก อ มีผลผลิตสูง โดยเฉพาะ ม ะ ล ะ ก อ ที่ปลูกในที่ดอน หรือในเขตจังหวัดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขั้นตอนการแก้ ม ะ ล ะ ก อ ใบเหลือง

ส่วนผสม

เกลือ 2O ช้อน หรือ 1OO กรัม

ขั้นตอนทำ

ม ะ ล ะ ก อ ที่ใบ เ ห ลื อ งให้ใส่เกลือ 1OO กรัม โรยบริเวณโคนต้น และรดน้ำตามทันที เดือนละ 3 ครั้ง เพราะจะช่วยใน ก า ร บำรุงต้นในส่วนที่ขาดไป

และก็รดน้ำใส่ ปุ๋ ย ม ะ ล ะ ก อ ก็จะมาปกติเหมือนเดิม ต้นเขียวงาม ผลดก

ความเค็ม หรือ สารละลายที่มีอยู่ในรากที่น้อยกว่าในรากก็จะไหลออกมาที่ดิน

( ง่ายๆก็คือน้ำในรากพืชมีความเค็มน้อยจะไหลออกมาหาน้ำในดินที่มีความเค็มมาก)

จึงทำให้ เชื้อ โ ร ค ที่อยู่ในระบบลำเลียงท่อน้ำท่ออาหารพืช ไหลออกมาด้วย

(เหมือนการถ่ายเลือด ของผู้ ป่ ว ย ลู คี เ มี ย นั่นล่ะค่ะ) เลยทำให้ เ ชื้ อ โ ร ค ในต้นพืชเจือจางลงแต่ไม่ได้หายไป