วิธีการ “เพาะต้นกล้ามะละกอ” และการปลูก ให้งอกเร็ว โตไว ได้ผลผลิตสูง

มะละกอ จัดเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย แต่ก่อนการเริ่มต้นของการปลูกมะละกอนั้น ก็จะต้องเริ่มจากการเพาะกล้ามะละกอเสียก่อน ดังนั้น วันนี้เราจึงนำวิธีการเพาะเมล็ดมะละกอมานำเสนอให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในเรื่องของการเพาะกล้า เนื่องจากมะละกอทุกสายพันธุ์ใช้วิธีการเพาะกล้าเหมือนกัน

ขั้นตอนการเพาะ

“การเพาะเมล็ดมะละกอให้งอกดีสม่ำเสมอนั้น ให้นำเมล็ดมะละกอแช่น้ำ 1-2 วัน โดยในช่วงวันแรกให้เ ป ลี่ ย น น้ำอย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง

หลังจากนั้นให้เปลี่ยนน้ำถี่ขึ้น เ นื่ อ ง จ า ก เมล็ดมะละกอมีการหายใจมากขึ้น ทำให้ออกซิเจนในน้ำเหลือน้อยลง หากแช่น้ำแล้วไม่เปลี่ยนน้ำเลย ก็จะเหลือออกซิเจนในน้ำน้อย เ ม ล็ ด มะละกอนั้นก็จะเกิดการหมักจนเน่าได้

และวันที่ 3 อาจนำเมล็ดมะละกอนั้นห่อด้วยผ้าเปียกน้ำและมีการพรมน้ำอยู่เรื่อยๆ ก็ได้ หากแช่เมล็ดมะละกอในน้ำดังกล่าวแล้ว จะทำให้ได้ต้นกล้ามะละกอที่งอกได้ดีและโตสม่ำเสมอกัน”

การเพาะเมล็ดแบบอบในกระติก 

เมื่อนำเมล็ดที่ต้องการจะเพาะเมล็ดมาแช่น้ำ ราว 24 ชั่วโมง โดยให้เปลี่ยนน้ำทุกๆ 2 ชั่วโมง เปลี่ยนในช่วง 8 ชั่วโมงแรก

และทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำ ให้ช้อน เ ม ล็ ด มะละกอที่ลอยน้ำทิ้งไปด้วย เมื่อแช่เมล็ดครบ 24 ชั่วโมง ให้นำ เ ม ล็ ด พันธุ์มะละกอห่อด้วยผ้าเปียกหมาดๆ จากนั้นเอาผ้าที่ห่อเมล็ดมะละกอใส่ใน “กระติกน้ำ” โดยอุณหภูมิในกระติกจะค่อนข้างร้อนและชื้น เหมาะอย่างยิ่งแก่การงอกของเมล็ดเป็นอย่างมาก

จากนั้นราว 5-7 วัน เมล็ดมะละกอจะเริ่ม ท ย อ ย งอก เราก็ทยอยย้ายเมล็ดที่ออกรากปลูกลงถุงดำทุกๆ วันจนหมด

การเตรียมแปลงปลูก

มะละกอเป็นไม้ผลที่ชอบดินร่วนปนดิน ท ร า ย ดินเหนียวปนดินร่วน หรือดินร่วนที่มีการระบายนํ้าดี มีอินทรีย์วัตถุมาก ไม่ ช อ บ นํ้าขัง และควรมีหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร

– ไถพื้นที่ปราบวัชพืช 2 ครั้ง ๆ แรกด้วยไถ 3 ผาน หรือ 4 ผาน ครั้งที่ 2 ให้ย่อยดินให้เล็กด้วยผาน 7

– วัดระยะ แ ป ล ง ปลูกตามความต้องการ ควรปักหลักเล็ก ๆ ห่างจากหลักหลุมปลูกอีก 2 หลักโดยปักให้ห่างข้างละ 50 เซนติเมตร

– ขุดหลุมปลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้ขอบหลุมห่างจากหลักกลางประมาณ 25 ซม.และขุดลึก 50 ซม. เอาดินขึ้นไว้บนปาก ห ลุ ม อย่าให้โดนหลักเล็กทั้ง 2 ซึ่งจะเป็นหลักบังคับ

– ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ๆ ประมาณ 1 พลั่วหรือครึ่งบุ้งกี๋ลงบนดินที่ขุดขึ้นมา และใส่ร๊อกฟอสเฟตลงไปอีก 100 กรัม ถ้าไม่มีร๊อกฟอสเฟตให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่แทนจำ นวน20 กรัม หรือ ป ร ะ ม า ณ 2 ช้อนแกงต่อหลุม คลุกเคล้าดินกับปุ๋ยให้เข้ากันดี แล้วใช้จอบ ก ล บดินลงหลุมให้เสมอปากหลุม

– ก่อนปลูก หาไม้ไผ่ยาวประมาณ 1 เมตร ทำ เครื่องหมายที่ตำ แหน่ง 0.00, 0.50เมตร และ 1 เมตร เป็นเครื่องหมายต้นปลูก เพื่อให้แถวปลูกตรงกันทุกด้าน

วิธีการปลูก

ให้นำ ต้นกล้าเรียง ก ร ะ จ า ย ไว้ตามหลุมต่าง ๆ หลุมละหนึ่งถุง หลังจากนั้นกรีดถุงพลาสติกออก เอาต้นกล้าวางให้ตรงตำ แหน่งระยะปลูกกลางหลุม กลบดินให้แน่น โดยเฉพาะรอบ ๆ โคนต้นเพื่อให้รากจับดินใหม่ได้เร็ว

ต้นจะตรงกันทุกแถวแล้วรดนํ้าให้ชุ่มถ้าเกษตรกรปลูกมะละกอช่วงต้นฤดูฝน จะช่วยประหยัดทุนและแรงงานในการให้นํ้า โดยเฉพาะในช่วงปลูกใหม่ ๆ จะต้องให้นํ้ากับต้นกล้ามะละกอจนตั้งตัวได้ โดยรดนํ้า 2-3 วันต่อครั้ง

และที่สำคัญคือ ช่ ว ง ที่มะละกอออกดอกติดผลเป็นช่วงที่ ต้ อ ง ก า ร นํ้ามาก การขาดนํ้าจะทำ ให้ดอกร่วง ผลร่วง ผลไม่สมบูรณ์ การให้นํ้ากับต้นมะละกออย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้มะละกอมีผลผลิตสูง โ ด ย เ ฉ พ า ะมะละกอที่ปลูกในที่ดอน หรือในเขตจังหวัดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การปลูกมะละกอนั้นไม่ ย า กเลย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรมือเก่าหรือใหม่ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ เลย เพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น คุณจะปลูกไว้ทานเอง หรือ อ ย า กจะปลูกขายก็รายได้งามเลยทีเดียว

ขอบคุณข้อมูลจากหลายแหล่งที่มา

เรียบเรียงโดย poobpub.com