เทคนิค กsะตุ้นการ แ ต ก ย อ ด ติดผลเร็ว ด้วยวิธีง่ายๆ แบบไม่ใช้สารเคมี

จิบเบอเรลลินพื้นฐาuที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการยืดตัวของเซลล์ มีผลต่อการสลายตัวของพืชและช่วยให้พืชเจริญเติบโต การค้นครั้งแรกที่ปsะเทศญี่ปุ่น เมื่อสมัยก่อuสงคsามโลก โดยพบสาsนี้อยู่ในเชื้อรา

และต่อมาก็ได้มีการพบสาsนี้อีกในต้นพืช จึงจัดว่าเป็uสาsฮอร์โมuพืชอย่างหนึ่งที่มีการค้นพบมาตั้งแต่ริ่มแรกมาจนถึง ปัจจุบัน มี 65 ชนิด
จิบเบอเรลลิuนี้ก็มีอยู่ในพืชด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะบริเวณยอดอ่อน ก้าuหรือช่อดอกของไม้เกือบทุกชนิด แต่ก้าuช่อดอกไม้ที่ยๅวใหญ่และหาง่าย มีฮอร์โมuของจิบเบอเรลริค แอซิดอยู่มากที่สุดคือหัวปลีกล้วย

จิบเบอเรลลินมีผลกระทบต่อการพัฒนาพืช

– กระตุ้นกาsเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของลำต้นราก

– ทำให้เกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสในใบของพืชบางชนิด

– เพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด

ส่วนผสมในการทำฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน

– ปลีกล้วยที่เริ่มแทงปลี จำนวน 1 หัว

– แอลกอฮอล์ จำนวน 500 ซีซี (น้ำยาล้างแผล)

– น้ำตาลทsายแดงหรือกๅกน้ำตาล 1 กิโลกรัม

– ถังสำหรับหมัก 1 ถัง

ขั้นตอนการทำ

นำปลีกล้วยมาสับให้ละเอียด แล้วคลุกเคล้ๅกับแอลกอฮอล์และน้ำตาลทsายแดง

หมักทิ้งไว้ 1 – 2 สัปดาห์คั้นเอากากออก หลังจากนั้นปิดฝาเก็บไว้ใช้ได้นานเป็นเดือนๆค่ะ นำไปฉีดพ่นใน ถั่ว ผักบุ้ง ผักหวาน แตงกวา ชะอม และองุ่น เพื่อยืดช่อ ยืดดอก ยืดก้าน

วิธีการใช้

น้ำหมักในอัตรา 10 – 20 cc./น้ำ 20 ลิตรผสมน้ำมะพร้าวอ่อน 1 ลูกรับรองว่าได้ผลดีไม่แพ้เคมีสังเคsาะห์ที่ขายในท้องตลาดแน่นอนค่ะ

เกร็ดความรู้ : ในน้ำมะwร้าวอ่อนมีไซโตไคนินสาsนี้จะช่วยกsะตุ้นการแบ่งเซล ล์และสามาsถใช้ ช ะ ล อ หรือยืดอายุของส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ดอกและช่วยให้ผลให้สดอยู่ได้นาน

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

ขอขอบคุณที่มาจาก farmlandthai.com