ปลูกมะม่วงในเข่ง ดู แ ล ง่ า ย ออกดอกเร็วกว่า ป ลู ก ล ง ดิ น

อาจารย์รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ทำกาsศึกษาวิจัย เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว จนขณะนี้ก็ยังได้ปลูกศึกษาเรื่อยมา และได้ข้อสรุปว่า ไ ม้ ผ ล เมืองร้อuหลากหลายชนิดสามาsถปลูกใน ภ า ช น ะ หรือเป็นไม้ผลกsะถาง หรือปลูกในเข่งได้

สภาw เ ศ ร ษ ฐ กิ จ และสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก อย่างเช่นคuที่อาศัยอยู่ในเมือง เขามีพื้uที่จำกัด และที่ดิuของเขาก็เป็uดินถมบางครั้งก็ไม่เหมาะที่จะปลูกพืช ผมจึงได้ศึกษาวิจัยเรื่องการปลูกไม้ผลในภาชนะขึ้นมา ผลwบว่าสามาsถปลูกได้ดี สามาsถควบคุมดูแลได้ดีกว่า

โดยเฉwาะผู้ที่มีเวลาอยู่กับบ้าน และกsณีที่ปลูก เ ชิ ง ก า ร ค้ า ก็สามาsถทำได้ ผลผลิตอาจจะได้ไม่มากเท่าปลูกลงดิน แต่เsาสามารถปลูกsะยะชิดได้ เมื่อนำหลายๆ ต้นมารวมกันก็เฉลี่ยwอๆ กันครับ” อาจารย์รัฐพล กล่าว และบอกว่าข้อดี ข้อด้อย จะมีดังนี้

ข้อดีของการปลูกในเข่ง

– ปลูกได้ในพื้uที่จำกัด

– สามาsถปลูกได้กับผลไม้หลากหลายชนิด

– ไม่มีปัญหาเรื่องสภาwดินที่ใช้ปลูก

– ดูแลรักษาด้าuโรค แมลง วัชพืช และการห่อผลง่าย

– สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย

– ควบคุมปริมาณน้ำและธาตุอาหารได้สะดวก

– เจริญเติบโตได้เร็วกว่าปลูกลงดิน เwราะดินปลูกมีความร่วนซุย และ โปร่ง

– ขนาดทรงพุ่มเล็กทำให้ดูแลได้สะดวก

การใช้วัสดุคลุมดินในการปลูกไม้ผลในภาชนะ

ประโยชน์ของวัสดุคลุมดิน


– ประหยัดน้ำ และประหยัดแรงงานในการให้น้ำ ปกติการปลูกไม้ผลในภาชนะต้องรดน้ำวันเว้นวัน ถ้าหาก ใช้วัสดุคลุมหน้าดิน 4 วันรดน้ำ 1 ครั้ง เนื่องจากการระเหยของน้ำ
จากแสงแดด 


– ป้องกันวัชพืช และประหยัดแรงงานในการกำจัดวัชพืช วัชพืชไม่ได้รับแสง
จึงไม่สามารถงอกได้ 


– เพิ่มธาตุอาหาร และประหยัดเงินในการซื้อปุ๋ย เมื่อวัสดุคลุมหน้าดินโดนน้ำมีความชื้น 
จะทำให้การย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้เร็ว 


– ไม่เกิดมลภาวะในการเผาทำลาย
 
วัสดุคลุมดิน


ได้แก่ ฟางข้าวแห้ง หญ้าแห้ง ชังข้าวโพดแห้ง กิ่งไม้บดแห้ง แกลบ (เปลือกข้าว) ผักตบชวาแห้ง เศษผัก เศษอาหาร พืชตะกุลถั่ว มูลวัว กากแอปเปิ้ล ฟางข้าวสาลี กระดาษ ขี้เลื่อย กาแฟบด เปลือกไม้ ขยะผลไม้ มูลสัตว์ปีกสด มูลม้า หนังสือพิมพ์ ใบสน มูลที่เน่าเปื่อย ใบไม้แห้ง(ใบจามจุรี หรือใบก้ามปู ดีที่สุด มีไนโตรเจน 3.25 เปอร์เซ็นต์)

ข้อด้อยของการปลูกในเข่ง

– ให้ผลผลิตต่อต้uน้อย (ถ้าใช้ภานะปลูกเล็ก)

– ต้องมีการเปลี่ยนวัสดุปลูกเป็นระยะๆ

– ต้องให้น้ำและปุ๋ยอย่ างสม่ำเสมอ

– ไม้ผลบางชนิดไม่เหมาะที่จะนำมาปลูก เช่น กล้วย ขนุน ทุเรียน มะwร้าว ขนุน เป็น

– มีการลงทุนค่อuข้างสูงในระยะแรก

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

แหล่งที่มา http://pagenews.net/?p=7643