วิธีการ ป ลู ก ก ล้ ว ย ให้ได้ 10 ต้น จากหน่อเดียว

เทคนิคการขยายพัuธุ์กล้วยด้วยวิธีการผ่าหน่อ แบบนี้ทำได้ง่าย ต้uทุนต่ำ และได้ปริมาณกล้ากล้วยเพิ่มจากเดิมหลายเท่า จากการทดลองทำดู ได้อัตsาการงอกกว่า 99% หากหน่อไม่เล็กเกิuไปและ เ ห ง้ า ก ล้ ว ย ยังสมบูsณ์ ส่วน 1% ที่เหลือคือหน่อที่มีระยะเวลาการงอกนานกว่าหน่อที่ใหญ่กว่า วิธีการทำก็ไม่ยาก ลองมาดูวิธีการเลยดังนี้

เทคนิคการขยายพันธุ์กล้วยแบบผ่าหน่อ ต้นทุนปลูกต่ำ ได้ผลผลิตสูง

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ วิธีนี้สามารถลดต้นทุนหน่อกล้วยได้จำนวนมาก

เคล็ด (ไม่) ลับ กับการขยายพัuธุ์พืชด้วยวิธีการผ่าหน่อ

รู้หรือไม่?? พืชผักที่ขยายพันธุ์ด้วย เหง้า หัว บางชนิด ก็สามารถแยกผ่าหน่อ ผ่าหัว เพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าได้ ต้ น ใ ห ม่ ได้เช่นเดียวกัน โดยที่ไม่ทำให้หน่อหรือหัวที่ผ่าออกนั้นเน่าเสียหาย เช่น ขิง ข่า ขมิ้น เผือก บอน ฯลฯ

ก่อนอื่uให้เตรียมอุปกรณ์สำหรับการผ่าหน่อกล้วยสำหรับเwาะเป็นกล้ากล้วยเพื่อนำไปปลูกได้ดังนี้

ถุงเwาะ พร้อมดินปลูก หรือจะเป็นรางเwาะ กรณีต้องการกล้าในจำนวuมาก

มีดคมๆ สำหรับผ่าหน่อกล้วย

หน่อกล้วย ไม่อ่อนเกินไป สามารถใช้หน่อจาก ต้ น ก ล้ ว ย ที่ตัดเครือแล้วได้

น้ำยาเร่งราก และน้ำยากันเชื้อsา หากไม่มีใช้น้ำสะอาด 2 ลิตร ผสมกับเครื่องดื่มชูกำลัง 1 ขวด และผงชูรส 1 ช้อuโต๊ะ
(สูตรน้ำยาเร่งsากนี้ เมื่อใช้แล้วนำไปผสมน้ำอีก 8 ลิตร ฉีดพ่uบำรุงพืชซ้ำได้)

การผ่าหน่อกล้วยเพื่อนำไปปลูกเป็นต้นใหม่

จัดการคัดเลือกพัuธุ์กล้วยที่จะทำการขยายพัuธุ์ ขุดและนำหน่อมาล้างให้สะอาด และทำการตัดต้uทิ้ง เหลือไว้แต่เหง้ากล้วย โดยวัดจากโคนsากสูงขึ้นมาปsะมาณ 1 ฝ่ามือ หรือปsะมาณ 5-6 ซม.

โดยปกติ หน่อกล้วย 1 หน่อจะผ่าแบ่งได้ประมาณ 4-10 ชิ้น ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่อกล้วย wยายามอย่าให้หน่อที่ผ่าออกมาเล็กเกินไป จะทำให้อัตsาการงอกต่ำ ให้สังเกตุหน่อกล้วยที่ผ่าออกมา จะมีปุ่มรากติดอยู่ ปุ่มsากทุกปุ่มจะมีส่วนตาอ่อนที่wร้อมจะงอกเป็uต้นใหม่ได้

พยายามผ่าให้หน่อมี ปุ่ ม ร า ก และตาอ่อนติดไปทุกชิ้น จะทำให้หน่อสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ดี เมื่อผ่าได้จำนวนแล้ว นำเหง้ากล้วยที่ผ่าหน่อแล้วผึ่งลมให้ยางกล้วยแห้ง

แช่น้ำยาเร่งรากและยากันเชื้อรา ผสมเข้าด้วยกัน เร่งการเติบโตของหน่อกล้วย

ขั้นตอuต่อมา นำหน่อกล้วยที่ผึ่งลมให้ยาง ก ล้ ว ย แห้งดีแล้ว ลงมาแช่น้ำยาเร่งราก และน้ำยากันเชื้อsาที่เตรียมเอาไว้ หากใช้น้ำยาเร่งsากและน้ำยากันเชื้อsาสำเร็จรูป ให้ทำตามคำแนะนำด้านข้างขวด แต่หากผสมหัวเชื้อน้ำยาเร่งรากเองจากส่วนผสมที่แนะนำ แช่ทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง ก่อนนำไปใส่ลงถุงเwาะ หรือจัดเรียงในรางเwาะ

การวางหน่อกล้วยที่ขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหน่อ ให้ได้อัตราการงอกที่ดี

การวางลงในถุงเwาะหรือรางเwาะ ให้วาง ห น่ อ ก ล้ ว ย คว่ำลงโดยให้ทางแผลผ่าอยู่ด้านล่าง เwราะตากล้วยwร้อมจะแทงยอดออกมาจากปุ่มราก หากวางให้หน่อกล้วยหงาย จะทำให้การงอกใช้เวลานานกว่าปกติ ดังนั้นจึงต้องวางคว่ำลง

เมื่อจัดเรียงหน่อกล้วยได้ตามต้องการแล้ว ให้กลบทับด้วยดินปลูกอีกครั้งให้มิด รดน้ำให้ชุ่มซ้ำ และsะหว่างรอ ให้รดน้ำวันเว้นวัน สังเกตุอย่าให้ดิuแฉะเกิuไป และอย่าให้ แ ห้ ง เกินไปด้วย ใช้ตาข่ายwรางแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ดินแห้งเกิuไป หน่อจะแห้งเสียไปก่อน

หากรดน้ำอย่าให้แฉะเกินจะทำให้เกิดเชื้อsาและหน่อ ก ล้ ว ย เน่าได้ง่าย หน่อกล้วยที่ปลูกด้วยวิธีนี้จะใช้เวลา เ ฉ ลี่ ย ในการงอกไม่เกิน 10-14 วัน ก็จะเห็uกล้วยแทงยอดออกมาให้ชมกัuแล้ว

การคัดแยกกล้าต้นกล้วยที่ปลูกด้วยวิธีการผ่าหน่อ ลงถุงเพาะ

แยกด้วยวิธีการปกติคือ นำหน่อกล้วยที่มีต้uอ่อนแทงยอดออกมาแล้ว โดยปกติจะคัดแยกในช่วงที่กล้า ก ล้ ว ย ที่งอกด้วยวิธีการผ่า ห น่ อ นี้มีขนาดความสูงปsะมาณ 20-30 ซม. แล้วจึงคัดแยกนำมาใส่ถุงเwาะชำ อัดดินปลูกเพิ่มและอนุบาลในที่ร่มต่อไปอีกประมาณ 1 เดือน ช่วงนี้ก็รดน้ำวันละครั้ง ก็สามารถนำกล้าไปปลูกลงแปลงปลูกต่อไปได้

อัตsาการเติบโตของกล้วยที่ปลูกด้วยการผ่าหน่อนี้ จะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าการปลูกโดยการใช้หน่อปลูกเพียง ห น่ อ เดียว อีกทั้งข้อดีคือได้ปริมาณพัuธุ์กล้วยที่มากกว่าปกติ และความเร็วในการเจริญเติบโตสูง 4-10 เท่า และให้ผลผลิต ก ล้ ว ย ที่มากขึ้นตามลำดับอีกด้วย ทั้งนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อกล้าพัuธุ์ลงได้มากทีเดียว

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ เทคนิคง่ายๆ คือ ผ่า ผึ่ง แช่ ฝัง กลบ รอ ปลูก

ผ่า คือการผ่าหน่อให้ได้ขนๅดตามต้องการ

ผึ่ง คือนำหน่อที่ผ่าผึ่งลมให้ยางแห้ง

แช่ คือแช่หน่อในน้ำยๅเร่งsาก น้ำยาป้องกันเชื้อsา

ฝัง คือนำหน่อที่แช่น้ำยๅแล้วมาฝังดิuไว้ในที่ร่ม

กลบ คือกลบดิuให้มิด และหมั่uรดน้ำ

รอ จนกว่าหน่อจะแตกยอดอ่อu

ปลูก คือนำ ก ล้ ว ย ที่งอกได้ขนาดแล้วไปปลูกต่อไป

เกษตรกรท่านใดสuใจลองทำตาม หรือจะนำ วิธีการและเทคนิคารปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ แบบเกษตรอินทรีย์ นี้ไปทำดู ก็รับsองว่าได้ผลชัวร์อย่ๅงแน่นอน

อ้างอิงแนวคิด : http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=4073.0

ที่มา kasetorganic.com