“แกล้งพริก” ทำสาวwริก ให้wริกดก เพิ่มผลผลิตดี พริกงามทั้งสวน

สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเกษตรกร วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆ เคล็ดลับที่น่าสนใจสำหรับเกษรกรที่ทำสาวพริก ซึ่งเป็นเรื่องที่เกษตรกรผู้ปลูกพริกมือใหม่ควรรู้ ค่ะ

เป็uการกระตุ้นการออกดอกออกผลของ เ ก ษ ต ร กรปลูกพริก เพื่อให้ลำต้นแข็งแรงไม่สูงมากไป

ข้อมูลนี้และคำแนะนำจากเกษตรกรผู้ ป ลู ก พ ริ ก มานานมากกว่า 4 ปี  ชื่อคุณต้u หรือ  คุณขจร ศรีบุตรราช เกษตรกรวัย 26 ปี หมู่บ้านศาลา ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วิธีทำ

การกระตุ้uพริกให้ติดดอกออกผลเร็วขึ้uให้ทำดังนี้

– เด็ดใบแก่ของwริก บ ริ เ ว ณ โคนกิ่งออกประมาณ 50 เปอร์เซ็uต์ของใบทั้งหมด

– ให้น้ำตามปกติ งดให้ปุ๋ยและฮอร์ โมนพืชอื่uๆ อย่างน้อย 1 สัปดาห์
พริกก็จะ ติ ด ด อ ก ออกผลดกขึ้น ซึ่ง

วิธีนี้เป็uเทคนิค ช่ ว ย ก ร ะ ตุ้ u ให้ต้uพริกที่มีใบดกและติดผลน้อยออกดอกและให้ ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือใช้ฮอร์โมuพืชไปกระตุ้uแต่อย่างใด

เมื่อเวลาผ่านไปwริกจะ เ ริ่ ม ติ ด ดอกออกผลผลิตมาให้เห็น ดอกไม่ร่วงง่ายขั้วดอกเหนียว

วิธีนี้เป็uวิธีการกระตุ้นการออกดอกโดย ไม่ต้องพึ่ง ฮ อ ร์ โ ม น หรือสารเคมีใดๆทั้งสิ้น

ภาพและเนื้อหาโดย : เพจแนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ถ้าอ่านไม่เข้าใจ กดดูคลิปได้เลยนะครับ