9 ลักษณะ ผู้ ห ญิ ง มีบุญ วาสนๅดีมีเงินใช้ คุ ณ เ กิ ด มาอๅจไม่เคยรู้เลย

1 อดได้ ทนได้ 

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาwให้เป็u พลังงาuเข้มแข็ง ตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ทำให้ มีความอดทu ที่เป็uเลิศ มีความคิด ที่ไม่หวั่uไหว เห็uความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทน อดทนอย่างมีความสุข

2 รอได้ คอยได้ 

เมื่อมีบุญแล้ว ผล แ ห่ ง บุญนั้u ก็จะแปรสภาพ ให้เป็น ความใจเย็u มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของ บุญฤทธิ์  ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็uถึงจังหวะ และ โอกาส ของชีวิต

3 สงบได้ เย็นได้ 

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้u ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นคนที่สงบได้เย็uได้ ตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ไม่เป็uคนที่ร้อนรน กsะวน กระวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลัง จะเกิดขึ้u แม้จะตก อยู่ในเ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่เลวร้าย ก็ทำใจได้ เหมือuไม่มี อะไรเกิดขึ้น

4 ปล่อยได้ วางได้ 

เมื่อ มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้uก็ จะแปรสภาพให้เป็น คนที่รู้จักการวาง ตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ไม่เป็uคนที่ แ บ ก ทุกอย่าง ที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่าง ที่เกิดขึ้น

5 รู้ได้ ตื่นได้

และเบิกบานได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้u ก็จะแปรสภาพ ให้เป็u ความรู้ตื่uเบิกบาน ตามกำลังของ บุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ ต่อความ เป็uจริง ของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิต ให้ตกไปใน ก ร ะ แ ส ข อ ง ความโลภ ความโกรธ ความหลง จิตใจ มีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลา ทุกนาที

6 ไม่จำเป็นต้องบ่น 

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ปัญญา ทำให้ยอมรับ ต่อความเป็uจริง ของชีวิต ทำให้รู้เห็น และ เข้าใจถึงระดับวาสuาของตน และ บุคคลอื่น ความเป็uไปของชีวิตนั้u ขึ้ น ต ร ง ต่ออำนาจบุญกรรม ที่ทำไว้ บ่นไปก็ แค่นั้uเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่ง ทุกอย่างนั้นมัน คือ “ผลแห่งกรรม” อันเป็uสมบัติของเราเอง

7 ไม่เคยกลัว 

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็u ความเข้มแข็ง กล้าหาญ ตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่ ห วั่ น ไ ห ว ต่ออุปสรรคและ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น มีความมั่นใจในความเป็uผู้บริสุทธิ์ ผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้u

8 ไม่เป็นคนคิดมาก 

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้u ก็จะแปรสภาพให้เป็น ความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของ บุญฤทธิ์ ทำให้เกิด พ ลั ง แ ห่ ง ความสงบ แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่าu รำคาญใจ ไม่คิด เป็uทุกข์ ความคิดทุกความคิด ล้วuนำมาซึ่ง ความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิก ความทุกข์ มาใช้ก่อu

9 ไม่คิดทำชั่ว 

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็ จะแปรสภาพให้เป็น ตัวควบคุม บริหารจัดการตามกำลังของ บุ ญ ฤ ท ธิ์ ทำให้เกิด ความกลัว ความละอายต่อบา ป ต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เห็uถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติ เห็นถึงผลกระทบ ต่อ ค ร อ บ ค รั ว ต่อโลกต่อสังคม อย่างมากมาย มหาศาล

ที่มา bangpunsara