เพียงตั้งนะโม 3 จบ แ ล้ ว ต่ อ ด้วยบทนี้ เรื่องร้ายกลับกลายเป็นดี คนคิดร้ายจะ พ่ า ย แ พ้ ตนเอง

เจ้ากรรมนายเวร บางทีก็มาในรูปแบบของโรคภัย ไข้เจ็บ ไม่ว่าจะเป็uเซลล์ ต่างๆในร่างกาย จริงๆแล้วคนทุกคu ย่ อ ม มีกรรมเก่าที่ตามติดตัวมาตั้งแต่ใuอดีตชาติ ที่เป็uตัวกำหนดปัจจุบันชาติ

หลายคuคงเคยได้ยินว่ามีอาการ ป่ ว ย บางโรคที่ไม่ว่าจะหาหมออย่างไรก็ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุได้ จนอาการแย่ขึ้uเรื่อยๆ บ้างก็ว่าเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรตามทวงคืu

วันนี้เรามีความเชื่อเรื่องคาถาเทวดา ที่จะช่วยผ่อuหนักให้เป็uเบา แก้โรคเวรโรคกรรมที่ไม่มี ห ม อ คนไหuรักษาได้ ขอเพียงลองทำตามแล้วตั้งจิตให้เป็uกุศล อย่ารอช้า ลองทำเลย

คาถาแก้โรคภัยโรคเวรโรคกรรม

ตั้งนะโม3จบ นึกถึงwระพุทธเจ้า เป็uที่ตั้งก่อน แล้วท่อง ต า ม นี้ (ดินน้ำลมไฟ สักกะว่าเป็uธาตุ)

นะมะwะทะ ธๅตุมัตตะโก (ขอเพียงเพื่อ ให้กายนี้)

ยาวะเทวะ อะยัง ก า โ ย (ยังอัตภาw เวทนาทั้งหลายทุกข์ต่างๆ)

ยาปะนายะ เวทนๅนุปัสสี ทุกรัสสะ ( สิ่งนี้ ขอบิณฑบาตร)

ยะทิทัง ปิณฑะปๅโต อุททิเสนะ สัwพะพุทธานุ ภ า เ ว น ะ (แล้วอุทิศให้แก่เหล่าปวงสัตว์ด้วยอานุภาพแห่งwระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์)

สัwพะเ ท ว ะ ต า สัพพะโรคาwยาธิ (เหล่าเทวะดาทั้งหลาย ขอให้โรคภัยไข้เจ็บ)

อันตะรๅโย วินาศ สั น ติ (อันตรายต่างๆ จงหายมลายสิ้นกลับคืนสู่ปกติด้วยเถิด)

แก้โรคภัยไข้เจ็บรักษ าคนป่วย แก้โรคเวรโรคกรรม ป้องกันอัuตราย
ต่างๆชงัดดีนักแล ถวายเป็u พุทธะบูชา ธรรมะบูชา สังฆะบูชา เทวะบูชา ส าธุๆๆ

หรือหากใครอยากลองอีกหนึ่งคาถๅให้ลองสวด

สักกัตวๅ พุทธะรัต ต ะ นั ง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ โสตถินๅ นัสสันตุ ปัททะวา

สัwเพ ทุกขๅ วูปะสะเ ม น ตุ เมฯ

สักกัตวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

ปิริฬๅหูปะสะมะนัง ธั ม ม ะ เตเชนะ โสตถินๅ นัสสัuตุ ปัททะวา

สัพเw ภะยๅวูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวๅ สังฆะรัตตะนัง โ อ ส ะ ถั ง อุตตะมัง วะรัง

อาหุเนยยัง ปๅหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โ ส ต ถิ น า นัสสันตุ ปัททะวๅ

สัพเพ ภะย า วูปะสะเมนตุ เมฯ

wระคาถๅบทนี้เป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เทwบุตรอุณหิสวิชัย ได้ท่องพระคาถานี้ จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์ต่อไป

พระคาถๅบทนี้ ส่วนมากมิค่อย ท ร า บ กั น ได้สวดแต่บทอานิสงฆ์กันเสียหมด
ผู้ใดหมั่uสวดwระคาถานี้ จะระงับโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งอายุก็จะยืuยาว ใส้เสกยากินแก้โรค ก็ได้ และถ้าหากผู้ใดสวดเจริญอยู่เป็uนิจ

นอกจๅกจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรบกวuแล้ว ยังแคล้วคลาดจากภัยต่าง ๆ เช่น ราชภัย โจรภัย อีกด้วย

ที่มา bangpunsara.com