ชีวิตติดขัดลองทำดู อานิสงส์ใหญ่ของการกรวดน้ำถูกวิ ธี

การกรวดน้ำ คือ การตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งรินน้ำให้ไหลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับ แล้วเอาไปเทที่พื้นดินอีกต่อหนึ่งหรือรดที่โคนต้นไม้ก็ได้

และสำหรับประเพณีกรวดน้ำนั้น เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สอนให้ พระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งได้มาทำบุญเลี้ยงพระ ทรงหลั่งทักษิโณทก (กรวดน้ำ) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการ “อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล” ให้แก่พระญาติที่ล่วงลับของพระองค์ นับตั้งแต่นั้นมา เวลาทำบุญจึงนิยมใช้การกรวดน้ำเป็นสัญลักษณ์แทนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

ก า ร กรวดน้ำที่ถูกต้อง จะทำให้เรานั้นได้ผลบุญถึงเร็วกว่า ก า ร อธิษฐานจิต อย่ าลืมที่จะแบ่งบุญกุศลให้กับผู้อื่นได้รับรู้ ถือว่าเป็นบุญแห่ง ก า ร แบ่งทานอันยิ่งใหญ่ แล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นในทุกๆ วัน

คุณเเคยสังเกตไหมว่า ก า ร ทำบุญของคุณ บ้างครั้งไม่ได้อนิสงส์อะไรเลย

เป็นเพราะอะไรวันนี้เราจะมาบอ กคุณ กับบทความ ผลบุญใหญ่ของ ก า ร กรวดน้ำถูกวิ ธี ไปดูกันว่า ก า ร กรวดน้ำที่ถูกวิธีนั้นเขาทำอย่ างไรบ้าง

มือขวาจับภาชนะ มือซ้ายประคอง รินน้ำใส่ภาชนะรองรับ wระสงฆ์สวดบท ยถา…เป็นอา ก า ร คุ้นเคยของwระ พุ ท ธ ศ า ส นิกชนผู้เคยร่วม พิธีประกอบ ก า ร บุญ ก า ร กุศล

ต ามความเชื่อของคนบ้านเรามักจะกรวดน้ำ เพื่อเป็น ก า ร แผ่บุญกุศลให้กับผู้ที่จากไปแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าก ร ร มนายเ ว ร หรือจะเป็นคนที่เราเคยทำผิดพลาดอะไรไว้ หากเราทำภูเขาก็จะได้รับผลบุญ

ก า ร กรวดน้ำให้ตัวเองนั้นใช่ว่าจะเป็น ก า ร เอาผลบุญให้กับตัวเอง

แต่เป็น ก า ร แบ่งบุญกุศลให้กับเหล่า เ ท ว ด า ต่างหาก ซึ่งเหล่า เ ท ว ด า ประจำตัวจะได้รับผลบุญที่เราทำ

จะเป็นผลบุญช่วยเหลือเราทำให้เรานั้นไม่เ จ็ บ ป่ ว ย แคล้วคลาดจากภยัน อั น ต ร า ย ใดๆ

ขั้นตอน ก า ร กรวดน้ำให้กับ เ ท ว ด า นั่นก็คือ แต่ก่อนที่จะกรวดน้ำ ให้สวดบทคาถาต่อไปนี้ก่อน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม พุ ท ธ ัสสะ ให้ท่อง 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญwระ พุ ท ธ เจ้าทั้ง 5 wระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัwwะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัwเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ เ ท ว ด า ทั้งหล า ย ทั้งปวง ที่รั ก ษ าตัวข้าwเจ้า ขอให้ เ ท ว ด า ทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีความสุขด้วยเทอญ

ที่มา verrysmilejung