หมั่นท่องก่อนนอนทุกคืน ชนะภัย เสริมบารมี ดึงดูดเงินทอง

หลากหลายความเชื่อหลากหลายเรื่องราวที่มีมาและสืบทอด กันมาจนถึงในปัจจุบันนี้ หากเราได้พูดถึงในเรื่องราวความเชื่อต่างๆแล้ว วันนี้เราได้มีความเชื่อเป็น ก า ร บูชาที่จะทำให้ชีวิตมีความเจริญมากยิ่งขึ้น มีวาสนาดี มี เ งิ น ทองใช้อย่างไม่ขาด

ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า “ท้าวกุเวร” ถ้าในพระพุทธศาสนาจะเรียก “ท้าวไพสพ” เป็นอธิบดีแห่งอสูร หรือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจทั้งหลาย โดย ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือมีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจเป็นบริวาร

ว่ากันว่าอาณาเขตที่ ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองนั้นใหญ่มหาศาลมาก และ ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

อันประกอบไปด้วย “พระอินทร์” (ท้าวธตรฐ) ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก , “พระยม” (ท้าววิรุฬหก) ปกครองโลกด้านทิศใต้ และ “พระวรุณ” (ท้าววิรูปักษ์) ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก และเwราะ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจ้าแห่งอสูร ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมาก

ก า ร บูชาในเรื่องราวต่างๆนั้น หากเราได้พูดถึงท้ า ว เว ส สุ วรรณตั้งแต่ในสมัยโบราณกาลนานมาแล้ว คนโบราณจะมีความเชื่อกันว่า ท้ า ว เว ส สุ วรรณนั้นหากบูชาเอาไว้ไม่ว่าจะกับตัวหรือเอาไว้ในบ้ า นจะนำพาช่วยเป็น ก า ร เสริม โ ช ค ต่างๆ

ทั้งหน้าที่ ก า ร งานให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น ก า ร เ งิ น ให้มี เ งิ น ทองใช้อย่างไม่ขาด และจะให้ช่วยพ้น ภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวท่านด้วย

ในตำราโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้อง ก า ร ความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สิน เ งิ น ทอง อำนาจวาสนา สูงสุดทางมหาเศรษฐีมีทรัพย์ ลาภยศ สรรเสริญสุข ไหลมาไม่ขาดสาย และขจัด ภูตผีปีศาจ สิ่งอัป ม ง ค ล ไม่กล้าเข้ามารบกวน และช่วยบันดาลโชคลาภโภคทรัพย์ให้แก่ผู้บูชา

บูชาท้ า ว เว ส สุ วรรณ พระคาถาของ สมเด็จพระพุ ธกั ส ส ป ได้เผยโดยหล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหล ว งพ่อท่านบอ กว่าคาถาบทนี้ เป็นหนึ่ งในคาถาที่มีความศักดิ์ สิทธิ์ ท้ า ว เว ส สุ วรรณท่านให้มา

และบอกกล่าวว่าให้สวด มนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนในเวลาก่อนนอน ให้พระองค์ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีพระพุทธ กั ส สปทรงเป็นประธาน เwราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

“พุท ธั ง มัดจิต ธัม มั ง มัดใจ ศั ต รูทั้งหลาย วินา ศสั น ติ” “ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โ ร คทั้ งหลาย วิน า ศสัน”

สำหรับบทแรกเป็น ก า ร กล่าว คาถาเพื่อเป็น ก า ร ปกป้องและเพื่อเป็น ก า ร รักษาตนเอง

บทหนึ่ งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

“ฆ ะเ ต สิ ฆะเ ต สิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ”

ท่านสามารถสวดคาถาทั้งสองไปพร้อมๆกันได้เลย เมื่อได้สวดแล้วศั ต รูรอบข้างจะแพ้ภัยไปเอง อุปสรรคต่างๆที่ล้วนจะเข้ามาก็สามารถจะก้าวผ่ านไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคและไม่มีปัญหาใดๆ

นอกจากนี้ คนไทยโบราณนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานแก่เด็ก ท้าวกุเวรองค์นี้มีกล่าวถึงในอาฏานาฏิยปริตรว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

และได้ถวายสัตย์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่น ๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน

และมีความเชื่อกันว่า ผู้ใดห้อยบูชาท้าวเวสสุวรรณ จะบังเกิด โ ช ค ลาภมากมาย ร่ำรวย เ งิ น ทอง มีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชง เสริมปีชง เทพแห่งปีชง ป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ป้องกันภูติ

ผีวิญญาณต่างๆไม่กล้ามาทำอันตรายใดๆให้กับคนในครอบครัว ในร้านนั้นๆ เwราะภูติผีปีศาจ ยักษ์ เป็นบริวารท้าวเวสสุวรรณ คนมีลูกเพิ่งคลอด

หรือมีเด็กเล็ก มักนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณ ตั้งไว้ตรงที่เด็กนอนหลับ เwราะมีความเชื่อว่าภูติผีปีศาจจะไม่กล้ามารบกวนเด็ก เwราะท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ปกครองแห่งภูติผีปีศาจนั่นเอง จึงแนะนำคนที่มีลูกอ่อน ลูกเล็ก หากชอบร้องไห้ตอนกลางคืน ไม่หลับไม่นอนเหมือนมีอะไรมารบกวนเด็ก และยังสามารถกันภูติผีปีศาจคุณไสย์มนต์ดำได้หมด