เ พ ร า ะ เหตุใด คาถาชินบัญชร จึงเป็นสุดยอดแห่งคาถา

มีการถกเถียงกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนับทศวรรษเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่า ใครที่เป็นผู้แต่ง คาถาชินบัญชร ขึ้นระหว่าง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรํสี แห่งวัดระฆังโฆษิตาราม กับพระมหาเถระผู้เชี่ยวชาญบาลีปกรณ์รูปหนึ่งจากเชียงใหม่ ซึ่งในกรณีของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) นั้น เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าท่านเป็นเพียงแค่ผู้นำพระ คาถาชินบัญชร มาเผยแพร่ต่อ มิได้เป็นผู้แต่งขึ้นเอง

wระ ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร เป็นหนึ่งในบทสวดมนต์ที่คนไทยรู้จักและนิยมสวดมากที่สุด โดยที่มาถูกสันนิษฐานว่าwระเถระชาวล้านนาเป็นผู้แต่งขึ้น แต่ข้อมูลจากบางแหล่งกล่าวว่ามาจากลังกา และเป็นwระ ค า ถ า สำคัญใน พิ ธี ก ร ร ม ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถ ป้ อ ง กั น สรรพ อั น ต ร า ย ทั้งหลายได้เหมือนเกราะเพชรและให้โชคให้ลาภตามที่ปรารถนาได้

ชิน บั ญ ช ร แปลว่า กรง หรือ ซี่กรงของwระชินเจ้า

ค า ถ า ชิน บั ญ ช รควร สวดตอนไหน

ตามที่กล่าวต่อๆกันมา การหัดสวด ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร ควรจะเริ่มสวดในวันพฤหัสบดีข้างขึ้น (ยิ่งขึ้นมากยิ่งดี) ให้เตรียมดอกไม้ 3 สี หรือดอกบัว 9 ดอก และดอกมะลิร่วง (เด็ดก้านดอก) 1 กำ ธูปหอมอย่างดี 9 ดอก เทียน จำนวน 9 เล่ม จากนั้นให้จุดธูปเทียนบูชาwระรัตนตรัยโดยการตั้งนะ โม 3 จบ ต่อด้วยบท พุ ท ธ คุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จากนั้นตั้งจิตนึกถึงสมเด็จโต

วิธีสวด ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร

wระ ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร แบบย่อ

1 ตั้งนะ โม 3 จบ

นะ โม ตัส สะ ภะ คะ วะ โต อะ ระ หะ โต สัม มา สัม พุท ธัสสะ

นะ โม ตัส สะ ภะ คะ วะ โต อะ ระ หะ โต สัม มา สัม พุท ธัสสะ

นะ โม ตัส สะ ภะ คะ วะ โต อะ ระ หะ โต สัม มา สัม พุท ธัสสะ

2 กล่าวบทสวด ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร แบบย่อ(สวดแบบสั้น)

ชินะปัญชะระ ปะริตังมัง รักขะตุสัพพะทา (หรือ)

ชินะปัญชะระ สัพปุริวาณัง รักขะตุสัพพะทา (wikisource)

(ภาวนา 10 จบ)

อานิสงส์และประโยชน์ของการสวดwระ ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร

wระ ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร นี้มีอานุภาw ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มาก หากผู้ใดสวดมนต์ หรือภาวนา ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะกิน เดิน นั่ง นอน หรือภาวนาwระ ค า ถ า

หากสวด ค า ถ า ชิน บั ญ ช ร นี้ขณะทำน้ำมนต์รดแก้วิกลจริต แก้สรรพโรคได้หายสิ้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งwระ ค า ถ า ที่มีคุณานุภาwตามแต่จะปรารถนา ดังคำโบราณที่ว่า “ฝอยท่วมหลังช้าง” เมื่อเดินทางไปที่ใดๆ ให้สวด 10 จบแล้วอธิฐานก็จะสำเร็จได้สมดังใจ

อ้างอิง www.wongnai.com/news/phra-katha-chin-na-ban-chon