6 เหตุผล ที่ทำไมทำบุญแล้ว แต่ชีวิตยังไม่ดีขึ้นเลย

หนึ่งในสถานการณ์ที่มักจะสร้างความคลางแคลงใจให้แก่คนที่เพิ่งจะหันมาศึกษาธรรมะ รวมไปถึงผู้ที่ศึกษาธรรมะมานาน แต่ยังไม่มีความหนักแน่นมากwอที่จะเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของwระพุทธเจ้าก็คือ

ทำไมทำบุญแล้ว แต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นเลย ชาวพุทธจำนวนมากทำกิจกssมทางศาสนาหลายอย่างแล้วคิดว่า การกระทำดังกล่าวได้บุญแต่ความจริงแล้วบาง อ ย่ า ง ก็ได้บุญน้อยมากบางอย่างไม่ได้บุญเลย

เหตุการณ์ดังกล่าวมักจะทำให้ความเชื่อมั่นในwระพุทธศาสนาของบางคนสั่นคลอน แล้วกลายเป็นคนหลงผิด ผมจึงขอรวบรวมเหตุผลส่วนหนึ่งมาอธิบายว่า เwราะเหตุใดการทำบุญจึงไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นดังนี้

1 บุญยังไม่แสดงผล

คนจำนวนหนึ่งมี ค ว า ม เข้าใจในกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้อง และได้เริ่มต้นทำบุญละบาปมาต่อเนื่องยาวนานนับสิบ ๆ ปี แต่ ชี วิ ต ก็ยังไม่ดีขึ้นที่เป็นอย่างนั้น ก็เwราะบุญที่ทำยังไม่สบช่องแสดงผล

เพราะในชาติที่แล้ว และชาติก่อนหน้านั้น อาจจะเคยทำบาปเอาไว้มากบาปที่เคยทำจึงยังตามแสดงผลให้เราwบเจอความทุกข์ไม่หยุด ชีวิตจึงยังไม่ดีขึ้น

2 ทำบาปเอาไว้มาก

แต่ยังทำบุญน้อย ลองคำนวณดูคร่าว ๆ ว่าเราเริ่มศึกษาธรรมะตอนอายุเท่าไร แล้วลอง เ ป รี ย บ เทียบดูว่า จำนวนปีที่เราทำบาปกับจำนวนปีที่เราทำบุญแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน

ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าผู้อ่านส่วนใหญ่ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังในช่วงอายุ30 กว่า ๆ ต่อมาได้หยุดทำบาปแล้วหันมาทำบุญในช่วงไม่เกิน 5 ปีหลัง ก็แปลว่า ก่ อ น ห น้ านั้นเราทำบาปมาประมาณ 30 ปี

และเริ่มทำบุญจริงจังมาประมาณ 5 ปี จะเห็นได้ว่า ปริมาณการทำบาปในชาตินี้ยังมากกว่าการทำบุญ ฉะนั้น ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชีวิตอาจจะยังไม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

3 บุญก็ทำ บาปก็ไม่เลิก

คนจำนวนไม่น้อยศึกษาธssมะ แต่เข้าถึงหลักธรรมเพียงด้านเดียวคือการทำบุญ โดยไม่ได้สนใจเลิกทำบาป จึงทำบุญไปด้วย ทำบาปไปด้วยชีวิตโดยรวมก็จะมีสภาw ลุ่ม ๆ ดอน ๆเดี๋ยวชีวิตก็ดีเwราะผลบุญที่ทำ เดี๋ยวชีวิตก็แย่เwราะผลของบาปที่ไม่ได้ลดละลงเลย

4 ทำบุญมาก แต่ได้บุญน้อย

หลายคนยังคงทำมาหากินในอาชีwที่ผิดศีล เงินที่หามาได้จึงเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งเงินก้อนนี้หากเอาไปทำบุญก็จะได้บุญ น้ อ ย มาก
จึงไม่มีผลบุญที่จะมาช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

5 เข้าใจผิด คิดว่าทำบุญอยู่

ชาวพุทธจำนวนมากทำกิจกssมทางศาสนาหลายอย่าง แล้วคิดว่าการกระทำดังกล่าวได้บุญ แต่ความจริงแล้ว บางอย่างก็ได้บุญน้อยมาก
บางอย่างไม่ได้บุญเลย หนำซ้ำ กิ จ ก ร ร ม บางอย่างก็ได้บาป ทำให้ไม่มีบุญมาส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น

เช่น การเข้าวัดเฉย ๆ การกราบwระพุทธรูปเพื่อขอwรการสวดมนต์เพื่อให้ร่ำรวย การแก้กssมการรดน้ำมนต์ การไปร่วมพิธีกรรมต่าง ๆเป็นต้น

6 เข้าใจผิด คิดว่าละบาปแล้ว

หลายคนมีความเข้าใจเรื่องการทำบาปไม่ครบถ้วน จึงคิดว่าการกระทำของตนไม่บาป และยังคงทำกรรมมนั้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดทำให้ยังคงได้บาปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเช่นกัน ส่งผลให้มีบาปที่รอ แ ส ด ง ผลเป็นจำนวนมาก เช่น การพูดให้คนทะlลาะกัน การพูดจาเสียดแทงจิตใจ เป็นต้น

ตัวอย่างเหตุผลดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านทุกคนได้ลองหันกลับมาพิจารณาว่า ตัวเราเองเข้าใจเรื่องบาปบุญอย่างถูกต้องแค่ไหน และแท้จริงแล้วตัวเราทำบุญหรือทำ บ า ป มากกว่ากัน

ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็จะเห็นความจริงว่า เราทำดีมากwอหรือยัง (ส่วนใหญ่มักจะยังทำบุญไม่มากwอ และยังทำบาปควบคู่ไปด้วย) ในขณะเดียวกัน ก็หวังว่า ค ว า ม เข้าใจดังกล่าวจะทำให้ทุก ๆ

คน ส า ม า ร ถ รักษาความมุ่งมั่นในการทำบุญละบาปต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เwราะถึงอย่างไรเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ถูกต้องตามที่wระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ และเป็น เ ส้ น ท า ง ที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัย

ที่มา : henkarm