สวดมนต์บทนี้ แค่วันละ 5 นาที ชีวิตราบรื่นพบแต่สิ่งดีๆทั้งวัน

การสวดมนต์ สำหรับคนยุคใหม่อาจจะ เ ป็ น เ รื่ อ ง ไกลตัวไปแล้ว แต่เชื่อไหมว่า การ ส ว ด ม น ต์ ส่งผลกับชีวิตอย่างมาก วันนี้เรามีบทสวดมนต์ที่ควรสวดในตอนเช้า เพียงแค่ 5 นาที จะทำให้ชีวิตดีไป ต ล อ ด ทั้งวัน ไม่เชื่อลองดู

เริ่มต้นด้วยการทำจิตใจให้สงบ กราบพระ ๓ ครั้ง โดยให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมังอะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆังอะภิปูชะยามิคำนมัสการ พระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ(กราบ)

ส ว า ก ขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ ฯ(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ ฯ(กราบ)คำอาราธนา ศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

คำนมัสการ พ ร ะ พุ ท ธ เจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(ว่า ๓ ครั้ง)

ขอนอบน้อมแด่พระ ผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบบทสวด ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่ ๑ แม้ครั้งที่ ๒ แม้ครั้งที่ ๓

คำขอขมา พระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เมภันเตอุกาสะ

ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง

ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

บทสวดมนต์ สวด อิติปิโส อิติปิโส ภะคะวา

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน

สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุ ริ ส ะ ทัมมะสา ระถิ

สัตถา เ ท ว ะ ม ะ นุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก

อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง

เวทิตัพโพ วิญญูหฮีติ (อ่านว่าวิญญูฮีติ)

สุ ป ะ ฏิ ปั น โ น ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภ ะ ค ะ วะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย

ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติคำแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ   ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ   ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ   ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ  ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

แหล่งที่มา : webwanwan.com

ภาพประกอบจาก pixabay

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก