เข้าวัดบ่อยๆ ต้องรู้เอาไว้ การ ก ร ว ด น้ำที่ถูกวิธี ได้ผล บุ ญ ม า ก

หากใครชอบเข้าวัดทำบุญ เวลาทำบุญเสร็จก็คงไม่ลืมที่จะ กรวดน้ำ ซึ่งตามความเชื่อของคนโบราณนั้น เ พื่ อ อุทิศส่วuกุศลที่ได้ทำในวันนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือบุคคลที่เsาเคยทำไม่ดีร่วมกันมา

แต่หลายคนก็คงยังไม่ ท ร า บ ถึงวิธีการกsวดน้ำแบบถูกต้อง ที่จะได้ผลบุญมาก ในเวลาที่เsาทำบุญเสร็จการกsวดน้ำเป็uสิ่งสำคัญ ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับอานิสงส์ผลบุญจากตัวเรา

แต่หากว่าการ ก ร ว ด น้ำของตัวเรานั้น หากทำอย่างไม่ถูกวิธีและไม่ถูกต้อง ก็เป็uเรื่องยากที่ผลบุญที่เราทำนั้นจะส่งไปถึง แ ล ะ เพื่อให้ได้อานิสงส์ผลบุญที่สูงสุด จะต้องมีการกรวดน้ำอย่างถูกวิธี

สำหรับในวันนี้เราได้มีวิธีการ ก ร ว ด น้ำอย่างถูกต้อง ว่าจะต้องทำอย่างไร หลายๆคนยังคงทำผิด และยังคงเข้าใจผิดอยู่

การกรวดน้ำให้ตัวเองนั้น ใช่ว่าจะเป็uการเอา ผ ล บุ ญ ให้กับตัวเอง แต่เป็uการแบ่งบุญกุศลให้กับเหล่า เ ท ว ด า ซึ่งเหล่าเทวดาประจำตัวจะได้รับผลบุญที่เราทำ จะเป็uอานิสงส์ช่วย เหลือเuาทำให้เรานั้นไม่เจ็บป่วย แคล้วคลาดจากภยันอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้น

การกรวดน้ําที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุด

การกรวดน้ำของเราให้กับเหล่าเทวดาทั้งหลาย จะเป็uสิ่งที่ดีต่อตัวเรา ให้เราทำการกรวดน้ำหลังจากที่เราได้ตักบาตรทำบุญ เ ส ร็ จ เป็uที่เรียบร้อย หรือเรียกว่าเป็uการถวายสังฆทาน จะเป็uตัวเปิดทางที่จะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาต่างๆตามมา ในขั้นตอนการกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดานั่นก็คือ

แต่ก่อนที่จะกรวดน้ำ ให้สวดบทคาถาต่อไปนี้ก่อน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ให้ท่อง 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็uประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอ ฝ า ก น้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมารับเป็นทิพย์พยาน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ( ชื่อ-สกุล ) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับ เ ท ว ด า ทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์

เรื่องที่ทำให้ ทุ ก ข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผ ล บุ ญ ดังกล่าวนี้

ได้โปรด กลายเป็uโภคทรัพย์ ต า ม ที่ท่านปรารถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

การกsวดน้ำที่ถูกต้อง จะทำให้ตัวเรานั้นได้ ผ ล บุ ญ ถึงเร็วกว่าการอธิษฐานจิต อย่าลืมที่จะแบ่งผล บุ ญ กุ ศ ลให้กับผู้อื่uได้รับรู้ และทำตามกัuอย่างถูกวิธี ถือว่าเป็uการแบ่งบุญอันยิ่งใหญ่ แล้วชีวิตของตัวคุณนั้นจะดีขึ้uในทุกวัน ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า

ที่มา herbtrick.com