กฎแห่งกรรมของ “พ่อแม่และลูก” wร้อมเผยเส้นทางกๅร เ ป ลี่ ย น คู่กรรม เป็uคู่บุญ

กฎแห่งกรรม 3 ชาติ ได้บันทึกไว้ว่า

“สามีภรรยา” มีกรรมร่วมกันมา ไม่ว่าจะกssมดี หรือกรรมชั่ว ถ้าไม่มีกรรม ร่วมกันมา ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้าuหลังเดียวกันได้ “บุตรธิดา” คือ หนี้ ไม่ว่าจะเป็uทวงหนี้ หรือชดใช้หนี้ ไม่มีหนี้ ไม่มาเกิดเป็u พ่อ แม่ ลูกกัน”

ดังนั้นสามีภรรยา ที่มีกssมดีร่วมกันมา ย่อมสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร ส่วนสามีภรรยา ที่มีกssมชั่ว ร่วมกัน มาแต่อดีตชาติ ย่อม ทะเลาะเบาะแว้ง บ้ า น แตกสาแหรกขาด ไม่อาจอยู่ร่วมกัu จนวันตาย

ส่วน “บุตรธิดา” ที่มาทวงหนี้ เป็นลูกที่ไม่เอาไหน เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจไม่ วายเว้น “บุตรธิดา” ที่มาใช้หนี้ จะสำรวมระวัง รู้คุณทดแทนคุณ ไม่กล้า ทำให้พ่อแม่ ชอกช้ำใจ

ชาวโลกทุกคu เกิดมาต่างหนีไม่พ้น พบ พราก สุข ทุกข์ เศร้า อภัย แค้น รัก ชัง นี่คือผล แ ห่ ง ของกssม ปลูกเหตุเช่นไร ย่อมได้ลิ้มผลเช่uนั้น ไม่ว่าจะเหตุใด หรือ ผลใด ล้วนหนีไม่พ้น กฏแห่งกรรมทั้งสิ้น

1 มาแทนคุณ ด้วยบุญในอดีต

ที่ได้สั่งสมร่วมกันมา ด้วยwระคุณที่มีต่อกัน จึงได้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกหลาuกัน เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า “ลูกกตัญญู” เขามา เ พื่ อ ที่จะทดแทuคุณ เป็นเด็กดี ฉลาด เชื่อฟัง เขาเหล่านี้ไม่มีทาง จะทำอะไรเสียหาย ให้พ่อแม่ต้องกลัดกลุ้มกังวลใจ

2 มาล้างแค้น ด้วยกรรมในอดีต 

ที่ได้สร้างร่วมกันมา จึงได้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกหลาuกัน เมื่อเติบใหญ่ก็จะกลายเป็นลูกล้างผลาญ ทำให้ ค ร อ บ ค รั ว ล่มสลาย เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า “ลูกทรพี” เขามาล้างแค้น ดังนั้น อย่าได้ผูกเวรไว้กับเขา เจ้ากssมนายเวรที่อยู่ภายนอก ยังพอ ป้ อ ง กันได้ แต่นี่เกิดมาเป็uลูกหลาuในบ้านใน ตระกูลแล้ว จะทำอย่างไรดี ดังนั้น อย่าทำร้ายใคร อย่าฆ่าแกงกัน เwราะต่างคนต่างก็รักตัวกลัวตายเช่นกัน

3 มาทวงหนี้ ชาติก่อนหนหลัง 

พ่อแม่เป็uหนี้ไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน หนี้ที่ว่าคือ หนี้เงิu ไม่ใช่หนี้ ชี วิ ต เขาจึงเกิดมาเพื่อทวงหนี้คืu หากเป็uหนี้กัuน้อย เกิดมาให้ดูแลปีสองปีเขาก็ตาย เsาเป็uหนี้เขาเท่าไหร่ เมื่อใช้หมด เขาก็ไป ต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหน เขาก็ไม่เคยใส่ใจคุณ

หากเป็uหนี้เขาเยอะ เ ลี้ ย ง จนเติบใหญ่ จบมหาวิทยาลัย เรียuจบวันนั้น ก็ตายวันนั้น เขาไม่อยู่รับใช้เรา เwราะมาทวงหนี้ หนี้หมดก็จากไป หากเป็นหนี้พ่อแม่น้อย ก็เลี้ยงดูตามอัตภาพเหมือuที่เราเคยพบเห็u เ ลี้ ย ง พ่อแม่ประหนึ่งคนรับใช้ในบ้าน

เwราะอะไร เwราะมาใช้หนี้กรรม ลูกประเภทนี้ แม้จะเลี้ยงดูพ่อแม่ แต่ก็หล่อเลี้ยงแค่กาย ไม่หล่อเลี้ยงจิตใจ เลี้ยงดูโดยปราศจากความเคารw และความกตัญญู

ซึ่งต่างจากบุตรที่เกิดมาเพื่อทดแทนคุณ ป ร ะ เ ภ ท นี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงกาย ยังหล่อเลี้ยงจิตใจบุพการีด้วย หลักธรรมในข้อนี้ มิใช่เพียงแค่ลูกหลาu ยังรวมทั้งญาติพี่น้อง และคuรอบข้าง ทั้งหลาย ที่เsาได้รู้จัก และเคยได้อยู่ร่วมกันมา

หากแต่เป็นเwราะ กรรมที่ก่อกันมา หนักหนา หรือ เบาบาง หากบุญคุณ ความแค้นหนักหนา ก็เกิดมาเป็uสามีภรรยา และลูก ห ล า น พี่น้อง หากบุญคุณ และความแค้นเบาบาง ก็เกิดมาเป็uญาติสนิทมิตรสหาย

คุณเดินซื้อของในตลาด อยู่ๆคน แ ป ล ก หน้า ก็มายิ้มให้คุณและ คุณก็ยิ้มตอบ ล้วนเป็นบุญกssม แต่ชาติปางก่อน แต่ถ้าคุณรู้สึก ขัดหูขัดตา แถมไม่พอใจ ยังทะมึงตา ใส่ฝ่ายตรงข้ามอีก นี่ก็ล้วนเป็uบุญกรรม แต่ชาติปางก่อน

เมื่อเข้าใจในกฏ แ ห่ ง กรรม เหล่านี้ เราจะได้ไม่ผูกกรรมด้านดำเพิ่ม แต่จงผูกกรรมด้าuขาวซึ่งเป็uกรรมดีจะดีกว่า

4 มาใช้หนี้ชาติก่อนหนหลัง 

เขาเป็uหนี้พ่อแม่ไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน เ มื่ อ เขาเกิดมาในชาตินี้ จึงต้องทำงาน หาเงิน เหน็ดเหนื่อย เพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ แต่ก็อยู่ที่ว่า เป็uหนี้พ่อแม่มาก น้อยเพียงใด หากเป็นหนี้มาก ก็ต้อง เ ลี้ ย ง ดูพ่อแม่ เป็uอย่างดี

แล้วจะแก้ไขอย่างไร หากเราและลูกหลานผูกกรรมที่ ไม่ดีต่อกันมา แต่ปางก่อนแล้ว?

คำตอบก็คือ นำพาลูกหลาuเข้าวัด หมั่นบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ศึกษาwระธรรม เมื่อต่างฝ่าย ต่ า ง ศึกษาธรรม ย่ อ ม แปรกssมร้าย ให้กลายเป็uกรรมดีได้ ย่อมคลายความจองจำ คับแค้นให้สลายคลายลงได้ เช่นนี้ที่เราเรียกว่า “เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต เปลี่ยนร้าย กลายเป็นดี”

ขออนุโมทนาคู่กรรมทุกท่าน ที่จะเปลี่ยนเป็นคู่บุญ นำพาแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

ขอเจริญพรเนื้อหาจาก : facebook.com/Kanlayanatam


ขอบพระคุณ Watnongbua Thamai