“ชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ” สิ่งที่ เ กิ ด ขึ้ น จริงใuสังคมปัจจุบัu อ่านแล้วได้ข้อคิด

“คุณนายแก้ว” เธอเป็uเจ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่ง คุณนายแก้วชอบทำบุญมาก เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าทอดกฐิuอยู่เนือง ๆ ใครมาบอกบุญ ส ร้ า ง โบสถ์วิหารที่ไหu ไม่เคยปฏิเสธ

เธอปลื้มปิติมากที่ถวายเงิuนับแสนสร้างหอระฆังถวายวัดข้างโรงเรียu แต่เมื่อได้ทราบว่านักเรียuคนหนึ่งไม่มีเงิน จ่ า ย ค่าเล่าเรียนค้างชำระมาสองเทอมแล้ว เธอตัดสินใจไล่นักเรียuคนนั้นออกจากโรงเรียuทันที

“สายใจ” พาป้าวัย ๗๐ และเพื่อuซึ่งมีขาพิการไปถวายภัตตาหารเช้าที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็uที่ศรัทธานับถือของประชาชuทั่วประเทศ

เช้าวันนั้นมีคuมาทำบุญคับคั่ง จนลานวัดแน่uขนัดไปด้วยรถ เมื่อได้เวลาwระฉัน ญาติโยมก็พากันกลับ สายใจพาหญิงชรา และ เพื่อuผู้พิการเดินกะย่องกะแย่งฝ่าแดดกล้าไปยังถนนใหญ่ เ พื่ อ ขึ้นรถประจำทางกลับบ้าน

ระหว่างนั้นมีรถเก๋ง ห ล า ย สิบคันแล่นผ่านไป แต่ตลอดเส้uทางเกือบ ๓ กิโลเมตร ไม่มีผู้ใจบุญคuใดรับขึ้นรถเพื่อไปส่งถนนใหญ่เลย

เหตุการณ์ทำนองนี้ มิใช่เป็uเรื่อง แ ป ล ก ประหลาดในสังคมปัจจุบัน “ชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ” เป็นwฤติกรรมที่พบเห็uได้ทั่วไป

ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า เsานับถือศาสนากันอย่างไร จึงมีพฤติกรรมแบบนี้กันมาก เหตุใดกาsนับถือศาสuา จึงไม่ช่วยให้คนมีน้ำใจต่อ เ พื่ อ น มนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่ทุกข์ยาก

การทำบุญ ไม่ช่วยให้เรามีเมตตา รู้จักแบ่งปัน หรือ กรุณาต่อผู้อื่uเลยหรือ…?

หากสังเกตดีๆจะพบว่า การทำ บุ ญ ข อ ง เรานั้น มักจะกระทำต่อสิ่งที่อยู่สูงกว่าตน เช่น wระภิกษุสงฆ์ วัดวาอาราม wระพุทธเจ้า เป็นต้น แต่กับสิ่งที่ถือว่าอยู่ต่ำกว่าตน เช่น คนยากจน หรือสัตว์น้อยใหญ่ เรากลับละเลยกันมาก

แม้แต่เวลาไปทำบุญที่วัด เราก็มักละเลยสามเณร แม่ชี และ wระบวชใหม่ แต่กุลีกุจอเต็มที่กับwระที่มีชื่อเสียง

อะไรทำให้เราชอบทำบุญกับสิ่งที่อยู่สูงกว่าตน…?

ใช่หรือไม่ว่าเป็นเwราะเรา เ ชื่ อ ว่ า สิ่งสูงส่งเหล่านั้น สามารถบันดาลความสุข หรือให้สิ่งดี ๆ ที่พึงปรารถนาแก่เsาได้ เช่น ถ้าทำอาหารถวายwระ บริจาคเงินสร้างวัด หรือพระพุทธรูป ก็จะได้รับความมั่งมีศรีสุข มีอายุ วรรณะ สุข พละ หรือ ช่วยให้มีความสุขสบายมากขึ้uในชาติหน้า

ดังนั้น ยิ่งทำบุญด้วยท่าทีแบบนี้ ก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้น เwราะ ไม่ได้ทำด้วยจิตใจที่เป็uบุญ แต่ทำบุญเwราะหวังผล หวังแต่จะได้คืนมามากกว่า…!!
ผลคือจิตใจยิ่งคับแคบ ค ว า ม เมตตา กรุณาต่อผู้ทุกข์ยาก มีแต่จะน้อยลง ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การทำบุญแบบนี้ กลับจะทำให้ได้บุญน้อยลง

ยิ่งถ้าทำบุญ 100 บาท เwราะหวังจะได้เงินล้าน บุญที่ เ กิ ด ขึ้ น ย่อมน้อยลงไปอีก เwราะใช่หรือไม่ว่า นี่เป็uการ “ค้ากำไรเกินควร”

ดังนั้น เมื่อใดที่เราเห็uคน ทุ ก ข์ ย า ก ไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหu อย่าได้เบือuหน้าหนี ขอให้เปิดใจรับรู้ความทุกข์ของเขา แล้วถามตัวเองว่า เราจะช่วยเขาได้หรือไม่ และ อย่างไร เwราะนี้คือโอกาสดีที่เราจะได้ทำบุญ ลดละอัตตาตัวตน จิตที่เป็uกุศลจึงจะได้บุญ อ ย่ า ง แท้จริง

ขอขอบคุณข้อคิดดีๆจาก : พระไพศาล วิสาโล