ทราบกันหรือยัง ขุดและถมดิน เมื่อที่ดินติดกันเกินที่กฎหมายกำหนด อาจมีโทษสูงถึงจำคุก

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ และคิดว่า เราสามารถทำอะไรก็ได้บนที่ดินของเราเองนั้น วันนี้เราจึงได้นำความรู้มาบอกให้ทราบกันว่า ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างบ้านเอง แล้วพบว่าพื้นที่ดินเดิมนั้นมีระดับต่ำกว่าพื้นถนน หรือบ้านข้างเคียง

หรือบางครั้งมีเพื่อนบ้านย้ายเข้ามา อยากทำไร่ทำการเกษตร มีการปรับปรุงพื้นที่ ขุดบ่อ ขุดสระ ถมดิน อาจทำให้ดินพังถล่มได้ จึงมีกฎหมายกำหนดไว้เพื่อไ่ม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ออื่น บทความนี้มีเรามีคำตอบมาให้ทุกคนได้ศึกษาไว้ เพื่อไม่เป็นการไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่กัน

เป็นพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2543

การที่เราขุดดินที่ลึกเกิน 3 เมตร พื้นที่ปากบ่อเกินกว่า 10,000 ตารางเมตร หรือปากบ่อดินของเรามีระยะไปถึงเขตที่ดินของเพื่อนบ้าน เกิน 2 เท่าของความลึก การกระทำเช่นนี้มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน จึงต้องขออนุญาต จัดการป้องกันการพังทลายของดิน เสียก่อน

การถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร จะต้องให้มีการระบายน้ำอย่างเพียงพอไม่เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือเจ้าของที่ดินข้างเคียง

เพราะถ้าสร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับเราได้ทันที จึงต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรเสียก่อน

หากผู้ใดทำการขุดดินหรือทำการถมดิน โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นโทษที่หนักพอสมควร จะขุดตามใจฉันไม่ได้ ต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินการ

ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินเกิuพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนิuการตามที่ระบุไว้แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่uออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงาuท้องถิ่uกำหนด เพื่อแสดงเป็uหลักฐานแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคสี่และวssคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

แต่อย่างไรก็ตาม การขุดดิuที่มีความลึกจากsะดับพื้นดินไม่เกิน 3 เมตร ซึ่งไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือหากขุดดินใกล้กับแuวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่า 2 เท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดิuตามวิสัยที่ควรจะทำด้วย

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

ที่มา Youtube Channel : อานนท์ เชื้อสัตตบงกช