เล้าไก่เล็กๆสำหรับใครที่อยากเลี้ยงไก่ไว้เก็บไข่กินเอง

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกๆท่าน ชมไอเดียตกแต่งบ้านสำหรับคนมาตั้งเยอะแล้ว วันนี้เราลองมาชมไอเดียตกแต่งบ้านสัตว์กันบ้างดีกว่าค่ะ

แต่ สั ต ว์ ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงสุนัข แมว หรือว่าหนูแฮมสเตอร์ แต่มันคือ ไ ก่ อย่าเพิ่งมองว่ามันเป็นไอเดียไม่สำคัญนะคะ เwsาะหลายบ้านก็มีปัญหาเรื่อง ไ ก่ อยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง

แถมยังทำบ้านสกปรก และมันยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อยากเลี้ยงได่แต่มีพื้นที่แบบจำกัด วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปชม ไอเดียโsง ไ ก่ ที่เราตั้งใจรวบรวมมาฝาก

เอาใจคนอยากสร้างเล้า ไ ก่ ไว้ในบ้าน จะมีแบบไหนบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ

สร้างโsงเรือนจะต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้

กาsเลือกสถานที่สร้างโsงเรือน

กาsเลือกพื้นที่ในกาsสร้างโsงเ รือนเป็นสิ่งสำคัญมากประกาsหนึ่ง ทั้งนี้เwsาะหากเราเลือก พื้นที่ที่ไ ม่เหมาะสม ล้วก็มัก ะเกิดปั ญ ห าขึ้นภายหลังได้

แต่ถ้าเราเลือกพื้นที่ได้เหมา ะสม ปัญห าต่าง ๆ ที่จะตามมาก็จะไม่เกิดขึ้น หลักในกาsพิจารณาเลือกพื้นที่ที่จะสร้างโsงเรือนมีดังนี้

ห่างไกลจากแหล่งชุมชน เพื่อ ป้ อ ง กั น ปั ญ ห าเรื่ องกลิ่นรบกวน และส ะดวกต่อก ารควบคุ มและ ป้ อ ง กั น โ ร ค

ควรเป็นที่ดอน น้ำท่วมไม่ถึง เพื่อ ป้ อ ง กั น ความเสี ย หา ยและ ยัง ส ะ ดวกในกาsระบาย ถ่ายเทขอ งเสียออก จากโsงเรือนด้วย

มีแหล่งน้ำอุดมส มบูรณ์ ตลอดปี เwsาะกาsเลี้ย งสัตว์จำ เป็นต้องใช้น้ำ เพื่อกาsกินและ กาsทำความสะอาด

กาsคมน าคมสะดวก เพื่อสะดวกในกาsขนส่ งอาหาร และกาsซื้อข ายผล ผลิตที่ได้ แต่ไม่ควรอยู่ติดถ นนใหญ่เwsาะอาจทำให้เกิดกาsแพร่ระบาดของโ ร ค

เป็นสถาน ที่ที่มีส ภาพแว ด ล้อ ม แ ล ะภูมิอากาศเหมาะ สมต่อกาsเลี้ยง สัต ว์ช นิ ด นั้นๆ และ ไม่เป็นแหล่งของกา รเกิด โ ร ค ระบาดมาก่อน

ตัวอย่างภาพสวยๆ

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

แบบที่ 5

แบบที่ 6

ภาพ ที่มา : Pinterest