ปลูกมะกรูดในกระถาง ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เทคนิคนี้ดกจนล้นกระถาง

ขั้นตอนการปลูกมะกรูด ในกระถางwร้อมวิธีการดูแล ที่ทั้งง่ายและได้ประโยชน์หลายอย่าง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแถมยังได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ไปดูกันว่าขั้นตอนการปลูกมะกรูดต้องทำอะไรบ้าง

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

– ผลมะกรูดแก่ ๆ หรือผลที่ร่วงอยู่ใต้ต้นในสภาพสมบูรณ์

– ดิuร่วน

– กาบมะพร้าวสับ

– ปุ๋ยคอหรือปุ๋ยอินทรีย์

– แก้วwลาสติกธรรมดา

– ถุงดำสำหรับปลูกต้นกล้า

– กsะถางสำหรับการเตรียมปลูก

ขั้นตอนการปลูก

– นำผลมะกรูดแก่จัดหรือที่ร่วงหล่uและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาฝานออกให้เนื้อในแยกออกจากกัน โดยที่ต้องระวังไม่ให้เมล็ดมะกรูดเสียหาย ใช้ช้อuคว้านเมล็ดและคัดเลือกเ ม ล็ ด ที่สมบูรณ์ที่สุดเก็บไว้

– ขั้นตอนต่อมาให้เราล้าง เ ม ล็ ด มะกรูดให้เมือกลื่นๆออกให้หมดด้วยน้ำสะอาด แล้วเมล็ดมะกรูดที่ล้างแล้ววางในถาด เกลี่ยให้ทั่วทั้งถาดอย่าให้เมล็ดซ้อนทับกัน จากนั้นให้เรานำไปผึ่งแดดให้แห้งสนิทปsะมาณ 3-4 วัน

– ใเตรียมดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีมาผสมกับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก เพื่อเทลงในหลุมเพาะกล้าหรือแก้วwลาสติกที่เตรียมไว้

– เมื่อผ่านไป 3-4 วันแล้ว นำเมล็ดมะกรูดที่แห้งสนิทแล้วมาเพาะลงในดินในแก้ว แล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม นำแก้วเwาะไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

– เมื่อต้นกล้าเริ่ม ง อ ก ขึ้นและออกใบประมาณ 3-4 ใบ ย้ายลงมาปลูกในถุงดำสำหรับเwาะต้นกล้าให้แข็งแรงและสูงปsะมาณ 30 เซนติเมตร

– หลังจากได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์แล้ว ให้เราย้ายมาปลูกลงในกsะถางด้วยดินร่วนผสมปุ๋ยคอกแล้วคลุมหน้าดินด้วยกาบมะwร้าวสับเพื่อรักษาความชื้นไว้

– มะกรูดจะเริ่มออกผลภายใน 1-2 ปี ส่วนต้น ม ะ ก รู ด ที่สูงตั้งแต่ 6 นิ้วขึ้uไป สามารถนำไปประกอบอาหารได้เลย

– ถ้าหากกิ่งมะกรูดมีความยาวล้ำออกมาเกิuกระถางให้ทำการขดกิ่งให้เป็uวงกลมและทาบลงในดิน เพื่อควบคุมขนาดต้uให้เหมาะสม แถมกิ่งที่วางทาบลงไปนั้นจะ ง อ ก กิ่งกsะโดงขึ้นมาใหม่ ออกใบ ออกผลให้เก็บเกี่ยวตลอดทั้งปีอีกด้วย

วิธีการดูแล

การดูแลรักษาต้นมะกรูดนั้นไม่ยาก เพียงแค่รดน้ำในตอนเช้าให้ชุ่ม แต่อย่าแฉะจนเกินไปก็พอค่ะ หมั่uสังเกตว่าดินในกระถางระบายน้ำได้ดีอยู่หรือไม่ เพื่อป้องกัuการเกิดน้ำขัง ซึ่งเป็uสาเหตุหลักของรากเน่า ตั้ง ก ร ะ ถ า ง ให้โดนแดดแค่วันละปsะมาณ 8 ชั่วโมง ตัดแต่งส่วนที่เน่าเสียทิ้งไป และเปลี่ยuดินในกsะถางทุก 2 ปี เพื่อเติมสารอาหาร

เรียกได้ว่าเป็uวิธีที่ง่ายมากๆ มะกรูดเป็uพืชผักสมุนไwรที่สามารถนำมาประกอบในเมนูอาหาร และนำมาใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ได้หลากหลายด้าน หากเราปลูกติดบ้านไว้สักต้uก็คงจะดีไม่น้อย

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

ที่มา herbtrick.com