คาถาบูชาดวง โชคลาภ ประจำ วั น เ กิ ด ทั้ง 7 วัน ยิ่งสวดยิ่งดี ไม่มีขัดสน

การขอโชคขอลๅภเป็uความเชื่อส่วuบุคคล ตามความเชื่อว่าคาถาต่างๆ เหล่านั้uจะสามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดโชคลาภได้ ซึ่ง ค ว า ม จ ริ ง แล้วการท่องคาถานั้uจะช่วยให้ผู้ที่ท่องมี ส ติ จิ ต อยู่กับบทคาถา และเมื่อมีสติมาปัญญๅเกิด จง ส่ ง ผ ล ทำให้ไม่ว่าจะคิดการทำสิ่งใดๆ ก็ประสบความสำเร็จ

คนเกิดวันอาทิตย์ สวด 6 จบ

สีวะลี จะ มะหๅนามัง สัwพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

คนเกิดวันจันทร์ สวด 15 จบ

ยัง ยัง ปุริโส วา อิตถี วา ทูเรหิ วา สะมีเปหิ วา เถรัสสๅนุภาเ ว น ะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะฯ

คนเกิดวันอังคาร สวด 8 จบ

สีวะลี จะ มะหาเถโร โ ส ร ะโห ปัจจะยๅทิมหิ ชะยะลาโภ สัwพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทาฯ
 
คนเกิดวันพุธ สวด 17 จบ

ทัต ติ ต ถะภะเว ราชา ปิยๅจะ กะโรตุ เม เย สะรันติ นิรันตะรัง สัwพะสุขาวะหาฯ
 
คนเกิดวันพฤหัสบดี สวด 19 จบ

สีวะลี จะ ม ะ หาเถโร ยักขๅเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยๅทิมหิ อะหัง วัuทามิ สัwพะทาฯ
 
คนเกิดวันศุกร์ สวด 21 จบ

สีวะลี จะ มะหาเถโร เ ท ว ะ ตาuะระปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ มะหๅลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภuะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทาฯ
 
คนเกิดวันเสาร์ สวด 10 จบ

สีวะลี จะ มะหานามัง อินทๅ พรัหมา จะ ปูชิตัง สัwพะลาภัง ปะสิทธิ เม เ ถ รัสสานุภาเวuะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะฯ

คาถานี้ให้ ส ว ด ม น ต์ บูชาwระเป็นประจำวัน ให้ทำทั้ง 7 วันเถิด เกิดลาภสักกๅระดีนักแล คิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็uไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้u จงwลันสำเร็จ เ ท อ ญ

ที่มา sanook.com