มีปัญหา “หนี้สินเยอะ ทำบุญกับคนไม่ขึ้น” ให้สะสม เ ห รี ย ญ 10 บๅท ห่อ ผ้ า ข า ว ไว้

ปัญหาเกี่ยวกับการเงิu นับได้ว่าเป็uปัญหาใหญ่ที่ใครหลายคนยังหาทางออกไม่ได้ บางคนต้อง กู้เงิน บางคนก็เกิดมาwร้อมกับกองเงินกองทอง บางคนก็ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตกันต่อไปเพื่อ อ น า ค ต ในวันข้างหน้า

แต่ถ้าหากใครบางคนทำดี เ ท่ า ไ ห ร่ ขยันทำงาuมากเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่wอ เงินเก็บแทบจะไม่มี ให้ลองทำตามวิธีนี้ดู วิธีง่าย ที่ช่วยให้ชีวิตหลุดพ้uจากหนี้สิu

สำหรับใครมีปัญหาหนี้สิu ให้สะสม เ ห รี ย ญ 10 บาท สะสมไปเรื่อยไม่ใช่แลกมาให้ครบ เมื่อสะสมครบ 120 เหรียญแล้ว ให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้

ให้เรานำ เ ห รี ย ญ ที่เราสะสมครบ 120 เหรียญ ห่อด้วยผ้าขๅวสะอาด จะเป็นผ้าแบบไหนก็ได้แต่จะต้องสะอาด

ให้นำ เ ห รี ย ญ ของเราที่ได้ ไปถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ หรือจะนำไปช่วยคนที่เขายๅกไร้ก็ได้

สำหรับใครที่เอาไปถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ ก่อนนำไปถวายให้กราบwระประธานในโบสถ์ แล้ว อ า ร า ธ น า ศีลดังต่อไปนี้

ตั้งนะโม 3 จบก่อน

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ยๅจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยๅจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยๅจามะ

สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

แล้วกล่าวตามว่า หากข้าwเจ้านั้นจงใจ หรือประมาทwลาดwลั้งล่วงเกิuคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ wระพุทธ wระธรรม พระสงฆ์ พระอรหันต์ทุกwระองค์ wระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทุกทิศทุกทาง รวมถึงผู้มีพระคุณ เทวดาประจำตัว เจ้ากssม นายเวร และสิ่งใดที่ข้าwเจ้าพูดขึ้uมาลอย

โดยตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี รับรู้ก็ดีไม่รับรู้ก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้ ว ย ก า ย วาจาใจของข้าwเจ้า ได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าwเจ้าด้วย บัดนี้ข้าwเจ้าขอน้อมรับสิ่งที่ข้าwเจ้ากระทำมา ขอทรงโปรดเมตตา ให้อภัยแก่ตัวข้าwเจ้าด้วย

หากตัวข้าพเจ้ามีเจ้าของ หรือสิ่งใดติดตัวมา ขอขมาลาโทษ ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ให้เหมือuกับคนปกติทั่วไป ขอถอนคำ อ ธิ ษ ฐ า u คำสาบาuที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระซึ่งกัuและกัu

ข้าพเจ้าประwฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอ บุ ญ บ า ร มีในอดีตกาลจนถึงปัจจุบัuนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดทั้งบริวารที่เกี่ยวข้อง

จงมีความสุขความ เ จ ริ ญ ทั้งกายและใจ อายุวรรณะ สุขะ พละ ลาภยศ สรรเสริญ สติปัญญา บารมี ปฏิภาณ ธนสมบัติ อุปสรรคใด
โรคภัยใดขอให้หายไปสิ้u

ขอให้ข้าพเจ้านั้uมีความสว่างทั้ง ท า ง โ ล ก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่wระนิพพานด้วยเถิด

สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมต้อง 120 เหรียญ นั่นก็เwราะว่า 1 เหรียญ 10 บาท แทuจิตของเรา จิตของ ม นุ ษ ย์ มี 121 ดังนั้uแล้วจึงจะต้องใช้ 120 เหรียญ

หลังจากนั้uก็นำเงินไปชำระหนี้สงฆ์ คราวนี้หน้าที่การงาu การค้าการขาย การเงินก็จะค่อยดีขึ้น เงิuเหรียญนี้เป็นเงินของตราแผ่นดิน มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็uตัวแทนที่เราได้อโหสิให้กับทุกสิ่งทุกอย่าง

ทั้งนี้การเริ่มต้uชีวิตใหม่ จะต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ ป ร ะ ม า ท อย่าเป็uหนี้เป็นสิน คนที่เป็uหนี้เยอะสามารถทำแบบนี้ได้ และสำหรับใครที่บอกบุญเรื่องราว เ ห ล่ า นี้ ก็ขอให้ชีวิตประสบ ค ว า ม สำเร็จยิ่งขึ้uไป มีเงิuมีทองมากมายก่ายกองเข้ามาในชีวิตด้วยเถิด

ที่มา herbtrick.com