เทวดามีอยู่คนทุก รวยหรือจนอยู่ที่เราบูชา สวดทุกวัน ชีวิตจะดีขึ้น ร่ำรวยเงินทอง

ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านได้เมตตาบอกไว้ว่า ในแต่คนละคนจะมีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่ คือ เทวดาเหล่านี้จะคอยช่วยปกปักษ์รักษาและดูแลดวงชะตาของเราให้อยู่อย่างเป็นปกติสุข

หากจะพูดว่าเทวดาประจำตัวเรา

ท่านคือ “เ จ้ า ก ร ร ม น า ย เ ว ร”

ของเราอีกแบบหนึ่งก็ไม่น่าจะผิ ด

ท่านคือ คนที่เรายังมีบ่วง ก ร ร ม ผู ก พันกัน

เป็นเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ฝ่ายดีของเรา

ที่คอยดูแลเรา ช่วยเหลือ ดลใจ

อาจเป็นบรรพบุรุษของเราก็ได้

พ่อแม่เราทั้งในภพนี้หรือหลายๆภพที่ผ่านมา

เป็นพี่น้อง ลูก ญาติที่รักเรา

ปรารถนาดีกับเราสุดหัวใจ

เวลาที่เราทุ กข์ แ ส น ส า หั ส

เวลาที่เรานึกว่าเราไม่ รอดแล้วนั้น

แต่แล้ว จู่ๆ เราเหมือนถูกดันออกพบความสว่างจนได้

นั่นเป็นเพราะท่านชี้ทางให้กับเรา

ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามบุญ ก ร ร ม ของเราด้วยนะ

อย่างไรก็ตามทุกคนยังคงต้องเป็นไปตาม ก ฎ แห่ง ก ร รม

ไม่มีใครอยู่เหนือ ก ร รมของตัวเองได้

ก ร รมดีหรือ ก ร รมชั่ วก็เป็นไปตามนั้นแหละ

เทวดาท่านอาจจะมีส่วนช่วยเหลือ

ก็แค่เพียงชี้ทางสว่างให้ท่าน

แต่เราจะไปตามนั้นหรือไม่ก็อยู่ที่เรา

ถ้ามีจิตมีบุญเป็นพื้นฐาน

ย่อมเชื่อมต่อจิตกับท่านได้ง่ายๆ

เห็นช่องทางหลุ ดพ้น ก ร รม

และพาตนเองหลุดพ้นได้โดยง่าย

คนโบราณจะ แ น ะ นำเสมอว่า..

เมื่อสร้างบุญครั้งใด จงอุทิศให้เทวดาประจำตัวด้วย

เวลาจะสร้างบุญ ส ว ด ม นต์ ทำสมาธิเจริญภาวนา

เชิญท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะ

ทำเถิด วันหนึ่งวันใดที่เราลำบาก

ท่านจะมาช่วยให้พ้นคับขัน

จงพิจๅรณาด้วยสติ ด้วยภูมิธรรม ด้วยปัญญา

เทวดามีอยู่ทุกคน จะຣวຢ หรือ จนอยู่ที่บูชา สวดแล้วຣวຢ
เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดี สำหรับการแนะนำภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1ขวด และ นำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอ ธิ ษฐ า นจิต ดังต่อไปนี้นะคะ

นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะ ระ หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง 5 พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ข อส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รั กษ าตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีค ว า มสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไป กับพระแม่ธรณีพระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พ ย า น

ขออานิสงค์ผลบุญกุศล อันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่ อ – ส กุ ล) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง

ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดา ทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจาก ค ว า มทุ กข์ เ รื่ อ งที่ประสบปั ญ ห า

ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และ ระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ ในภพภูมิใด

ข อให้ท่านจงมารับ กุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อ ย่ าแวะ อ ย่ าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว

ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ ข ออานิสงค์ผลบุญ ดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็น โภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการ

ตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ ส า ธุ บุญ

เพิ่มเติม

การขอฝาก ผ่านบารมี ของพ ร ะแม่คงคาและพ ร ะแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญมาก

การกรวด น้ำลงดิน กุศลจะส่งถึง เร็วกว่า การกรวดน้ำแห้ง คือ เพียง อ ธิ ษฐ า น จิต สำหรับผู้ที่บารมี ยังไม่มากพอ

ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำ ลงบนภาชนะแล้ว นำไปรดลงดินที่ โคนต้นไม้ระหว่างท่องคำกรวดน้ำ ด้านบน ให้เทน้ำลงดิน ตลอดจ นจบ คำกรวดน้ำ

ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อย เพียงใดให้เทให้หมดพร้อม กับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้อง ให้หลงเหลือเอาไว้

ที่มา : ธ.ธรรมรักษ์