วิธีบนบานท้าวเวสสุวรรณ เ มื่ อ ชี วิ ต ติดขัดไม่ราบรื่น หนี้สินล้นตัว

ถ้าหากจะพูดถึง “เจ้า” หรือ “นาย”แห่งภูตผีปีศาจทั้งหลายแล้ว เรามักจะเอ่ยนาม “ท้าวเวสสุวรรณ” หรือที่พราหมณ์เรียกกันว่า “ท้าวกุเวร” และทางพุทธเรียก “ท้าวไพสพ” ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นล่างสุดของฉกามาพจร ชื่อสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาภูมิ

รูปร่างหน้าตาของ ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัณ) จะเป็นที่คุ้นเคยในบ้านเราเป็นอย่างดี คือ เป็นรูปยักษ์ถือตะบองขนาดใหญ่ ด้วยท่านเป็นเจ้าแห่งอสูร รากษส และภูตผีปีศาจ คนโบราณจึง มักทำ รูปท้าวเวสสุวรรณ แขวนไว้เหนือเปลเด็กอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ภูตผีปีศาจมารบกวนเด็กเล็ก และนิยมทำ ผ้ายันต์รูปท้าวเวสสุวรรณ

เรื่องความเชื่อ การบนบานศาลกล่าวนั้นอยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณปู่ย่าตายาย และก่อนจะบนบานนั้นท่านว่าต้องทำให้ถูกที่ถูกวิธี สำหรับใครแก้ไขด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้นสักที ทั้งเรื่องการงาน การเงิน โชคลาภ แนะนำให้ให้ท่านบนบานศาลกล่าวหรือไหว้ ต่อท่านท้าวเวสสุวรรณ

โดยวิธีนี้ท่านสามารถไหว้เองได้ที่บ้าน โดยจะมี รูปท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นผ้ายันต์หรือ ลอยองค์ก็ได้

สามารถกระทำดังนี้

อาบน้ำให้สะอาด แต่งกายให้สุภาพ ก่อนเข้าห้องพระ สมาทานศีล 5 สวดมนต์ โดยสวดบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร พร้อมกับเตรียมธูปหอมมา 9 ดอก พวงมาลัยควรเป็นดาวเรืองหรือกุหลาบ 1 พวง จุดธูปหอมและเริ่มพนมมือสวด พ ร ะ คาถาท้าวเวสสุวรรณ ดังนี้

นะโมฯ ๓ จบ

จากนั้นสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ

จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง

อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

สาธุ… ลูกชื่อ…… นามสกุล…….อาศัยอยู่บ้านเลขที่……… ขอกราบกรานองค์สมเด็จwระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และ
กราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็uผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้

เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรง รั บ ท ร า บ แล้วโปรดประทานพรให้ลูกและครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกและครอบครัว ป ร า ศ จ า ก ภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวง ต ล อ ด ไปด้วยเทอญ

(หากมีความทุกข์เรื่องใดจะบนก็ให้กล่าวดังนี้)

เ นื่ อ ง จากตอนนี้ลูกมีทุกข์มี เคราะห์เรื่อง………………………….ลูกจึงขอกราบขอบารมีเสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โปรดช่วย ปั ด เ ป่ า ทุกข์หรือเคราะห์

เรื่อง………………………………. ลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณ

และบริวาร ขอให้เรื่อง…………ลูกขอบนท่านด้วยเมื่อสำเร็จผลลูกจะทำกุศลถวายให้ขอ เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรด อ นุ เ ค ร า ะ ห์ ลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะ

การบนบานนั้นหากบนบานในเรื่องสำคัญต้องปฏิบัติตามนี้

1 บนเรื่องการงาน ให้บนด้วยสังฆทาน 1 ชุด
ในสังฆทานให้มีรองเท้าwระ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน wระพุทธรูป 1 องค์ เข็มกับด้าย 1 ชุด

2 บนเรื่องการเงิน บนด้วยสังฆทาน 1 ชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวายพระพุทธรูป 9 นิ้ว

3 บนเรื่องความรักครอบครัว ให้บนด้วยการถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณที่วัดไหนก็ได้ 9 ดอก ถือศีลแปด วันตัว(วันที่เราเกิด) และวันพระ

4 บนเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาพ ให้บนด้วยการถวายหนังสือสวดมนต์ (ยิ่งเป็นสวด 7 ตำนาน 12 ตำนานยิ่งดี) ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา (กี่ตัวก็ได้)

5 บนเรื่องการเรียน บนด้วยการทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม หรือจะถวายเป็uค่าเล่าเรียนสงฆ์หรือสามเณรในวัดที่มีพ ร ะ ส ง ฆ์ เรียนพระ ปริยัติธรรมก็ได้

6 บนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่ง โยกย้ายให้บนด้วย สังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่มถวายสงฆ์ 1 คัน

ข้าวของทุกชนิดในการบน เมื่อไหว้ตามวิธีเ ส ร็ จแล้ว จึงค่อยบนบานศาลกล่าว เ มื่อท่านได้ดังปรารถนา ให้ไปทำบุญ ถวายวัดไหนก็ได้ ที่เป็นวัดในศาสนาพุทธ

แล้วกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ที่ท่านสงเคราะห์เราทุกเรื่องกำหนดการคือไม่เกิน 3 เดือนเห็นผล การถือศีลแปดถือที่ไหนก็ได้ขอให้ครบในตัวศีลเป็นพอการบน

ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรมเทพ เ ท ว ด า มีจริง ไม่ได้ทอดอาลัย หรือทิ้งมนุษย์ หากแต่มนุษย์ระลึกถึงโดยความไม่ถูก ไม่เ หมาะสม จึงไม่ได้รับการสงเคราะห์การให้บน เ ช่ น นี้ คือให้ทำบุญด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดหนี้บารมีเทพ

เทพนั้นสงเคราะห์คนไม่ได้หวังผลใด เพราะจิตถึงความเป็นเทวะแล้วไม่มี ความจำเป็นใด ที่จะต้องมาเรียกร้องพึ่งกินของเซ่นสรวงสังเวยหรือไม่ได้เรียกร้องให้ใครมากราบไหว้ยกย่อง พวกที่ให้ไปยกย่องหรือกราบกราน

พิธีรีตองแปลก ให้ตรองดูเถิด ว่าใช่วิถีเทวดาไหมหรือเ ป็นผี เลยอ้างตนให้ดูสูงดังเทพ อย่างน้อยมนุษย์ตายไปให้ไปเป็uเทวดา หรือเสมอตัวเป็นมนุษย์เ หมือนเดิม อย่าให้ลงอบายภูมิเลย แล้วเร่งสู่ทางพระนิพพาน

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้
 
แหล่งที่มา : me-idea.net