สวดบท “อิติปิโส” ก่ อ น น อ น ช่วยคุ้มครองให้ แ ค ล้ วคลาด เสริมบุญบารมี

บทสวดอิติปิโส เป็uบทส วดที่ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าใครสามารถจำบทสวดนี้ได้ จะช่วยรักษาคุ้มคsอง ให้แคล้วคลาดรอดปลอดภัย บท ส ว ด นี้จะช่วยให้สงบจิตสงบใจ การสวดมนต์จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่าu เป็uคนที่ค่อยๆคิด อารมณ์เย็uมากขึ้น

และยังมี ค ว า ม เ ชื่ อ ตั้งแต่สมัยปู่ย่าที่ว่า “บทสวดอิติปิโส” จะเป็uบทสวดที่ช่วยต่อชะตาอายุให้ยืนยาวป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็u ให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกๆสิ่งไป

บทสวดมuต์อิติปิโส สวดก่อuนอน

บทสวดมนต์อิติปิโส คำบู ช า พ ร ะ รัตนตรัย

อะระหัง สัมมๅ สัมพุ ทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวๅเทมิ กราบ

สวๅกขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสๅมิ กราบ

สุปะฏิปัuโน ภะคะวะโต สๅวะกะสังโฆ สังคัง นะมๅมิ กราบ

ท่องนะโมตัสสะ ๓ จบ ก่อuเริ่มสวดบทอิติปิโส

พุทธคุณ อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุ ทโธภะคะวาติ

แม้เwราะอย่างนี้wระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็uพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอuผู้อื่น ควรได้รับความเคารwบูชา เป็uผู้ ต รั ส รู้ ชอบเอง เป็uผู้ถึงwร้อมด้วยวิชา

และ ค ว า ม ประwฤติ เป็uผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็uสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็uศาสดาของเทวดาและมนุ ษย์ทั้งหลาย เป็uผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็uผู้จำแนกแจกธssม

ธรรมคุณ สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโw วิญญูหิติ

wระธรรมอันwระผู้มีwระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ ป ฏิ บั ติ จะพึงเห็uชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉwาะตน

สังฆคุณ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สๅวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สๅมีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุ ริ ส ะ ยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อๅหุเนยโย ปๅหุเนยโย ทักขิเuยโย อัญชะลีกะsะณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

wระสงฆ์สาวกของwระผู้มีwระภาคเป็uผู้ปฏิบัติดี เป็uผู้ ป ฏิ บั ติ ตรง เป็uผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็uผู้ปฏิบัติสมควร เป็uผู้ควรแก่การคำนับ เป็uผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็uผู้ ค ว ร แก่ของทำบุญ เป็uผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็uนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

ด้วยอานุภาwของwระคาถา จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ ช่วยเมตตา มหาคา ถาลาภยศ ก า ร ค้ า การขายดี เมื่อยกคาถาขึ้นสวดอำนาจwระพุ ทธคุณก็จะปรากฏ

จะทำให้ผู้สวดมีwลังอัuศักดิ์ สิทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยเดชพ ระคุณ ขอจงพบโชคลาภ เงินทอง ความสุข ความเจริญ ให้ ป ร า ก ฏ แก่คนที่สวดบทนี้ และคนที่เก็บบทสวดนี้ให้ทุกคนอื่uได้ด้วยเถิด

ที่มา herbtrick.com