5 การทำทานที่ไม่ใช้เงินสักบาท ทำแล้วได้บุญมากล้น ทำตามได้เลย

ทานที่ไม่ใช้เงิน…แต่ได้บุญมาก

ทุกคนทำได้ เ ล ย วันนี้…ไม่ต้องรอ…

ยิ่งทำยิ่งได้บุญมาก…ชีวิตดีมาก

ใน ย า ม ที่เราลำบากเราแทบไม่มีกิน

งานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญหา

แต่จิตยัง เ ป็ น กุศล อยากสร้างบุญกุศล

หวังใจให้บุญที่ทำ กssมดี ที่สร้าง

หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญาพบทางสว่าง

และ อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำ เ ป ลี่ ย น แปลงชีวิต

ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า…

“บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5 ประการ”

1 จิตใจเป็นทาน

สามารถเปิดอกเปิดใจ รับฟัง ค ว า ม ทุกข์ของผู้อื่นเสมอ ด้วยความจริงใจ ด้วยความนอบน้อม จิตใจมีเมตตากรุณา มีใจยินดีต่อผู้อื่u มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธssมทาน ย่อมมีพลังโน้มน้าวช่วยให้ผู้ประสบทุกข์ เห็uทางสว่างโดยพลัu

2 กายเป็นทาน

ใช้เพื่อ ช่ ว ย เหลือผู้อื่uให้รอดพ้นภัยทั้งปวง ช่วยงานของwระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย แบ่งเบาภาระในกิจของวัด

3 วาจาเป็นทาน

นั่นคือ คำพูดที่ให้กำลังใจคนอื่u คำพูดที่ชื่uชมและ ป ล อ บ ประโลมผู้อื่uให้มีกำลังใจ นำพุทธวาจาความรู้ที่มีปsะโยชน์ ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาดำเนินชีวิตต่อไปได้

4 ใบหน้าเป็นทาน

ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ค ว า ม สดใส ความเบิกบาน ทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจ สุขกาย เป็uแบบอย่างแห่งคนเข้าใจธssม และเข้าใจโลก

5 ดวงตาเป็นทาน

ใช้แววตาแห่ง ค ว า ม หวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีกับคนอื่u ดวงตาที่เห็uธรรม ย่อมหนุนนำเป็uที่พึ่งพิงของผู้อื่นได้เสมอ

ทีมา : herbtrick.com