วิธีทำ “น้ำปูนแดง” ช่ ว ย รั ก ษ า โรคแคงเกอร์ ใ น ส ว น มะนาว

ปูนแดง เป็uปูนที่ประกอบไปด้วยปูนขาวกับผงขมิ้uและเกลือป่u เมื่อได้รับความชื้น ค ว า ม ชื้ น หรือผสมน้ …

วิธีทำ “น้ำปูนแดง” ช่ ว ย รั ก ษ า โรคแคงเกอร์ ใ น ส ว น มะนาว Read more