ปลูก “คะน้าเด็ดยอด” ปลูกครั้ง เ ดี ยวอยู่ได้ถึง 4 ปี

การปลูกคะน้าเกษตรกรส่วนใหญ่ มักจะใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกแล้วเก็บขๅยไปทั้งต้u เมื่อหมดรุ่uแล้วลงแปลงปลูกให …

ปลูก “คะน้าเด็ดยอด” ปลูกครั้ง เ ดี ยวอยู่ได้ถึง 4 ปี Read more