การปรับปรุงดินลูกรัง ให้สามารถกลับมๅ ป ลู ก พื ช ได้

ดินลูกรัง เป็นดินที่มีศักยภาพในการเกษตรต่ำ เนื่องจากดินชั้นล่างแน่นทึบเป็น อุปสรรคต่อการชอนไชของรากพ …

การปรับปรุงดินลูกรัง ให้สามารถกลับมๅ ป ลู ก พื ช ได้ Read more