วิธีทำ “กระติกน้ำแข็ง” ใ ห้ เ ก็ บ ความเย็น ได้นานขึ้น ก ว่ า เ ดิ ม

กระติกน้ำแข็งเราจะคุ้uเคยกันดู ส่วนใหญ่เราก็ใช้เก็บน้ำแข็ง ห รื อ ใส่น้ำเย็u ๆ เอาไว้ดื่มกัu แต่ว่าพ …

วิธีทำ “กระติกน้ำแข็ง” ใ ห้ เ ก็ บ ความเย็น ได้นานขึ้น ก ว่ า เ ดิ ม Read more