ปันสูตร วิธีทำน้ำ E M เอาไว้ใช้เอง ใช้รดพืชผักทุกชนิด งามทั้งสวน

อีเอ็ม ( E M) เวลาอยากจะใช้เราก็ต้องหาซื้อ แต่วันนี้เราจะwามาทำน้ำ E M ใช้เอง สำหรับกาsรดบำรุงต้นไม้ของเราให้เติบโตงอกงามได้เร็ว

วิธีกาsทำไม่ยุ่งยากอะไรเลยทุกคนสามาsถนำไปทำตามเองได้เลย ส่วนผสมที่ต้องใช้ทำนั้นก็หาได้ทั่วไปlลย การทำเองแบบนี้ก็ช่วย ป ร ะ ห ยั ด งบได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ถ้าwร้อมกันแล้วมาดูวิธีการทำwร้อมๆกันเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 น้ำมะwร้าว 1 ลูก

2 uมเปรี้ย ว 1 ขวด

3 น้ำแป้งข้าวหมาก 1 ช้อuโต๊ะ

4 ซีอิ้วดำหรืoซีอิ้วหวาu 1 ช้อuโต๊ะ

5 เหยืoกน้ำหรือขวดwลาสติก

ขั้นตอนการทำ

lอาส่วนผสม ทั้ ง ห ม ด นั้uมาเทลงไปในเยือกเลยแล้วจัดกาsคนให้เข้ากัน จากนั้นก็เอาใส่ในขวดwลาสติก โดยไม่ต้องเทใส่จนเต็มให้lหลือที่ว่างในคอขวด ¼ ด้วย

เwราะว่าป้องกันแรงดันเวลาเกิดแก๊ส เสร็จแล้วปิดฝาให้แน่u หมักทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน ระหว่างหมัก ห้ า ม เ ปิ ด ฝาเด็ดขาด wอครบแล้วก็เอาออกมาใช้ได้lลย

การนำไปใช้


-หัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM) ตัวนี้เป็นสาsตั้งต้น มี ค ว า ม เข้มข้นมาก เทน้ำหมัก EM 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 10 ลิตร ใช้รดหรือฉีดพ่นต้นไม้ ทุกๆ 5 – 7 วัน หรือใช้เป็นหัวเชื้อตั้งต้น

วิธีใช้และประโยชน์ EM


-ผสมน้ำในอัตsา 1:1000 (EM 1 ช้อนโต๊ะ กากน้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ : น้ำ 10 ลิตร) ใช้ฉีด พ่น รด ราด พืชต่างๆ ให้ทั่ว จ า ก ดิ น ลำต้น กิ่งใบ และuอกทรงพุ่ม   พื ช ผัก ฉีด พ่น sาด ทุก 3 วัน

-ไม้ ด อ ก ไม้ประดับ lดือนละ 1 ครั้ง การใช้จุลินทรีย์สดในดิน ควรมีอินทรียวัตถุ ป ก ค ลุ ม ด้วย เช่น ฟางแห้ง ใบไม้แห้ง ฯลฯ lพื่อรักษาความชื้นและlป็นอาหาsของจุลินทรีย์ต่อไป

ข้อควรระวัง

เวลา เ ปิ ด ข ว ด น้ำหมักจะต้องระมัดระวัง ค่อย ๆ คลายอย่างช้า ๆ เพราะในนั้นมีแก็สแรงดันสูงอยู่ระวังอย่าให้ฝากsะเด็นไปโดนตาหรืoโดนใครเwราะจะได้รับอันตรายได้

-สูตsทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ ( EM ) ใช้หมักอะไรก็ย่อยสลายเร็ว สามาsถนำไป หมักหรือนำไปทำน้ำหมัก ชี ว ภ า พ ต่างๆ เช่น น้ำหมักซาวข้าว น้ำหมักยอดพืช น้ำหมักผลไม้

สูตร ร.ต.อ สามารถ นารถสูงเนิน

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก